دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-111 
اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون در پایداری کره

صفحه 81-94

المیرا کرامتجو؛ جواد حصاری؛ صدیف آزادمرد؛ سید هادی پیغمبردوست؛ محبوب نعمتی