اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی کاشانی نژاد

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kashaninejad.profcms.gau.ac.ir/
kashanigau.ac.ir

سردبیر

دکتر مرتضی خمیری

علوم و صنایع غذایی استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http:/khomeiri.profcms.gau.ac.ir
mkhomeiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر زینب سلامت

ایمنی و کیفیت مواد غذایی استاد، دانشگاه پوترا مالزی

jinapputra.upm.edu.my
603-89468393

دکتر مهسا مجذوبی

دانشیار، انستیتو فناوری رویال ملبورن، استرالیا

majzoobishirazu.ac.uk

دکتر حمید بهادر قدوسی

استاد، دانشگاه متروپولتین لندن، انگلستان

h.ghoddusilondonmet.ac.uk

اعضای هیات تحریریه

دکتر گیتی کریم

صنایع لبنیات استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~gkarim
gkarimut.ac.ir

دکتر فخری شهیدی

میکروبیولوژی مواد غذایی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir
fshahidiferdowsi.um.ac.ir

دکتر مرضیه موسوی نسب

استاد، دانشگاه شیراز

mosavishirazu.ac.ir

دکتر زهرا امام جمعه

مهندسی مواد غذایی استاد، دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir
emamjut.ac.ir

دکتر صبیحه سلیمانیان زاد

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

soleimancc.iut.ac.ir

دکتر محمدحسین عزیزی

علوم و صنایع غذایی استاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir
azizit_mmodares.ac.ir

دکتر سیدعلی مرتضوی

میکروبیولوژی مواد غذایی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir
morteza1937yahoo.com

دکتر محمد حجتی

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/hojjati/fa
hojjatimyahoo.com

دکتر جواد حصاری

استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?jhesari
jhesaritabrizu.ac.ir

دکتر سیدمحمدعلی رضوی

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

s.razavium.ac.ir

دکتر مرتضی خمیری

میکروبیولوژی مواد غذایی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http:/khomeiri.profcms.gau.ac.ir
khomeirigau.ac.ir

دکتر علیرضا صادقی ماهونک

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sadeghi.profcms.gau.ac.ir/
sadeghiazgau.ac.ir

دکتر محمد قربانی

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

m-ghorbani.profcms.gau.ac.ir/
m.ghorbanigau.ac.ir

دکتر مهدی کاشانی نژاد

مهندسی مواد غذایی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kashaninejad.profcms.gau.ac.ir/
kashaninejadyahoo.com

دکتر یحیی مقصودلو

تکنولوژی مواد غذایی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

maghsoudlou.profcms.gau.ac.ir/
y.maghsoudlougau.ac.ir

دکتر مهران اعلمی

دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http:/alami.profcms.gau.ac.ir
mehranalamigmail.com

دکتر سیدمهدی جعفری

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http:/m-jafari.profcms.gau.ac.ir
jafarismhotmail.com

مدیر داخلی

دکتر علی مویدی

بیوتکنولوژی غذایی استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

www.gau.ac.ir
amoayedigau.ac.ir