فعالیت ضد میکروبی فیلم خوراکی متیل سلولز غنی شده با اسانس اناریجه بر روی فیله های ماهی فیتوفاگ در شرایط نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

3 دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

4 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده

فیلم پلی ساکاریدی زیست تخریب پذیر از طریق همراهی اسانس اناریجه در غلظت های 5/0، 1 و 5/1 درصد حجمی/حجمی با متبل سلولز ساخته شد .سپس فعالیت ضد میکروبی آن در برابر هفت باکتری شامل
Staphylococcus aureus(PTCC) 1113)، Pseudomonas aeruginosa (PTCC 1310)، Pseudomonas putida (PTCC 1694)، (Esherichia coli (PTCC 1533)، Listeria monocytogenes (PTCC 1163)، Bacillus subtilis (ATCC 1715) و Vibrio parahemoliticus (PTCC 1610) مورد بررسی قرار گرفت. فیلم های حاوی اسانس اناریجه فعالیت ضد باکتریایی معنی داری را در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نشان دادند(05/0>p). در روکش ها ی حاوی اسانس ناحیه بازداری با افزایش غلظت اسانس اناریجه در ماتریکس پلیمر افزایش پیدا کرد. بر اساس نتایج بدست آمده ، پوشش متیل سلولز حاوی 5/1 درصد اسانس اناریجه جهت ارزیابی میکروبی گوشت توانست از رشد باکتری های کل و باکتری های سرمادوست فیله ماهی فیتوفاگ در شرایط سرد نگهداری (4 درجه سانتی گراد) جلوگیری نماید.استفاده از پوشش متیل سلولز غنی شده با اسانس اناریجه می تواند از رشد باکتری های سطح فیله ماهی فیتوفاگ کم کرده و در نهایت می تواند موجب افزایش زمان ماندگاری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial activity of methyl cellulose based edible film enriched with pimpinella affinis oil on the Hypophthalmichthys molitrix fillet under refrigerator storage condition

نویسندگان [English]

  • PEIMAN ARIAII 1
  • hamid tavakolipour 2
  • M. R. 3
  • A. E. 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Biodegradable polysacharyd-based film was developed by incorporating pimpinella affinis essential oil (PAO) into methyle Cellulose (MC) at level of 0.5%, 1% and 1.5% v/v. Then, its antimicrobial activity tested against 7 bacteria include Staphylococcus aureus (PTCC 1431), Pseudomonas aeruginosa (PTCC 1151), Pseudomonas putida(PTCC 1691),Esherichia coli (PTCC 3315), Listeria monocytogenes (PTCC 1163), Bacillus subtilis (PTCC 465) and Vibrio parahemoliticus Films containing PAO showed significant antibacterial activity both gram-positive and gram-negative strainsa. The Inhibitory zone in film disks Were increased with concentration of pimpinella affinis oil in the polymer matrix (P<0.05). Based on results, methyl cellulose edible coating contain 1.5% pimpinella affinis essential oil was used for microbial assay hypophthalmic molitrix during cold storage (4°c) which could inhibit of total bacteria growth and pscychrophilic counts of fillet. Based on results, methyl cellulose edible coating contain 1.5% pimpinella affinis essential oil was used for microbial assay hypophthalmic molitrix during cold storage (4°c) which could inhibit of total bacteria growth and pscychrophilic counts of fillet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cellulose
  • pimpinella affinis
  • antimicrobial activity
  • hypophthalmic molitrix