مقایسه استخراج اسانس پوست بکرایی با استفاده از روش های مایکرویو و مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، پیشوا، گروه صنایع غذایی، ورامین

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران

3 گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد ورامین

چکیده

در این تحقیق، روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو (270 وات) با پیش تیمار اولتراسوند (45 و 90 دقیقه) به منظور استخراج اسانس از پوست بکرایی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصله با نتایج حاصل از روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو از نظر بازدهی و زمان استخراج، ترکیب شیمیایی و کیفیت اسانس مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش¬ها در سه تکرار با سیستم نرم افزاری SAS و بر اساس روش GLM و با استفاده از آزمون LSD انجام گردید. میزان اسانس پوست بکرایی به¬دست آمده به روش تقطیر با آب به کمک مایکرویو با پیش تیمار اولتراسوند 45 دقیقه، %20/0±00/2 و به روش مذکور با پیش تیمار اولتراسوند 90 دقیقه، %20/0±97/1 و به کمک مایکرویو، %20/0±02/2 گزارش گردید. ترکیبات اسانس¬های استخراج شده با روش¬های کروماتوگرافی گازی شناساگر طیف سنج جرمی و کروماتوگرافی گازی شناساگر یونیزاسیون شعله¬ای نیز مورد شناسایی قرار گرفت لیمونن اصلی ¬ترین ترکیب موجود در اسانس پوست بکرایی می¬باشد. نتایج حاصله بیانگر این بود به¬کارگیری اولتراسوند همراه با تقطیر با آب به¬کمک مایکرویو تاثیر بسزایی بر روی زمان آغاز و مدت زمان نهایی استخراج اسانس و میزان نهایی اسانس در مقایسه با روش¬ مذکور بدون پیش تیمار ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Composition of essential oil from Aegle marmelos peel extracted by microwave assisted hydrodistillation and microwave assisted with pretreatment ultrasound

نویسندگان [English]

  • R. Sh. 1
  • K. R. 2
  • S. A. 3
چکیده [English]

In this research, microwave-assisted hydrodistillation (MD) with pretreatment ultrasound (US) 45 and 90 min of essential oils from fresh Aegle marmelos peel were used and the results were compared with those obtained by hydrodistillation technique (HD) in terms of extraction yield/efficiency, extraction time, chemical composition and quality of the essential oil. All experiments were performed with at least three replicates. They were done according to GLM method and LSD Test in the SAS software system. The values obtained for essential oil from Aegle marmelos was achieved 2.00±0.2% and 1.97±0.2% by MD with pretreatment US (45 and 90 min) and 2.02±0.2% by MW. By using GC-MS system the compositions of essential oils extracted were identified. The major component of essential oils obtained by both methods was limonene. There is no significant effect on the yield of essential oil and quality of essential oils extracted by MD with pretreatment US as compared to MW method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil
  • Aegle marmelos
  • Microwave
  • Hydrodistillation
  • Extraction