مطالعه اثرضدمیکروبی عصاره طارونه (Phoenix Dactylifera ) بر باکتری های بیماری زا و کپک های عامل فساد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده

طارونه یا چمچمه با نام علمی Phoenix Dactylifera مجموعه¬ای ازگل¬هاست که در هر رژیم خرما برروی انشعابات گل آذین رشد کرده که مجموعه آن¬ها در داخل غلاف چوبی بیضی شکل و کشیده ای قرار می¬گیرند. در این پژوهش خواص ضدمیکروبی عصاره طارونه (Phoenix Dactylifera) بر علیه باکتری¬های بیماری¬زا به روش رقت¬سازی در چاهک (میکروبراث دایلوشن) و دیسک انتشاری و همچنین اثر این عصاره روی کپک¬های عامل فساد به روش دیسک انتشاری مورد بررسی قرار گرفت. عصاره طارونه بر باکتری¬های باسیلوس سرئوس،سالمونلا،اشرشیا کلی،استافیلو کوکوس اورئوس و همچنین قارچ¬های تریکودرما، آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اوریزا دارای اثر مهارکنندگی و میکروب¬کشی بود که از بین باکتری¬ها بیشترین تاثیر را رویسالمونلا آنتریکابا حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) برابر5000 وحداقل غلظت میکروب-کشی(MBC) برابر5000 و میانگین قطر هاله عدم رشدmm)(5/13داشت واز بین قارچ¬ها بیشترین تاثیر را روی تریکودرما با میانگین درصد ممانعت کنندگی 25/83 درصد نشان داد. نتایج نشان داد که عصاره طارونه می تواند از رشد باکتری¬های مولد فساد و بیماری¬زای مواد غذایی جلوگیری نماید. بنابراین می¬توان استفاده از ¬آن را به¬عنوان یک ترکیب نگهدارنده و طعم دهنده طبیعی در فرآورده¬های غذایی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial effect of extracts Phoenix Dactylifera against pathogenic bacteria and spoilage molds

نویسندگان [English]

  • javad akbarian 1
  • M. Kh. 2
  • A. S. 2
  • E. M. 1
1
2
چکیده [English]

Phoenix Dactylifera A collection of flowers in each inflorescence branches grown on a diet of dates in the series are drawn oval wooden sheath. In this study, the antimicrobial properties against pathogenic bacteria Phoenix Dactylifera well dilution method (micro dilution) and disc diffusion and mold spoilage due to extract the disk diffusion method was studied. Tarvnh extract the bacteria Bacillus cereus, Salmonella, or general Shrshya, Staphylococcus aureus, and the fungus Trichoderma, Aspergillus niger and Aspergillus oryza produces inhibitory and germicidal effect that the greatest effect on Salmonella enterica bacteria with minimum inhibitory concentrations (MIC) against 5,000 minimum concentration of germicidal (MBC) against 5000, and the average diameter of the inhibition zone, mm) (5/13 that passes between the fungus and the greatest effect on Trichoderma mean percentage inhibition 25/83 percent, respectively. results showed that the extract Tarvnh bacterial growth can be productive and disease-causing food to prevent spoilage., so you can use it as a mix preservatives and flavors of natural food product can offer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phoenix Dactylifera extract
  • micro dilution
  • antimicrobial effect
  • the percentage inhibition