اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • نویسنده مسئول باید حقوق مادی و معنوی افراد، موسسات، سازمانها، شرکتها و دانشگاهه را محترم شمرده و حق آنها را در مقالات ارسالی رعایت نماید.
  • دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری همزمان با ارسال مقاله ملزم به ارسال نامه ای مبنی بر موافقت نامه ای مبنی بر موافقت اساتید راهنما و مشاور خود با ارسال مقاله به این مجله می باشند.
  • مقالات ارسالی نباید در مجله دیگری چه داخلی و چه خارجی چاپ شده باشند و یا همزمان ارسال گردند.
  • هیات تحریره مجله در ویرایش، حذف، اصلاح، رد یا قبول مقالات ارسالی آزاد هستند.
  • مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.