دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-115