دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 1-170 
تاثیر میدان الکتریکی پالسی بر محتوای اسید اسکوربیک در آب گوجه فرنگی

صفحه 49-66

10.22069/ejfpp.2020.15714.1512

سارا آقاجان زاده سورکی؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ عباس رضایی اصل