موضوعات = میکروبیولوژی مواد غذایی
نقش پست بیوتیک ها در ارتقاء ایمنی غذایی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-108

10.22069/fppj.2023.21233.1751

امین عباسی؛ کیمیا دهقان سانج؛ علیرضا محمدی؛ سمانه مرادی؛ بنت الحسنی دهقان نیری؛ سارار بزاز؛ هدایت حسینی


بررسی غلظت‌های مختلف نشاسته مقاوم و کیتوزان بر ساختار میکروسکوپی، خواص رئولوژیکی و زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک ریزپوشانی شده در ماست نوشیدنی

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 69-84

10.22069/ejfpp.2018.7967.1198

فاطمه شهدادی؛ حبیب الله میرزایی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مرتضی خمیری؛ امان محمد ضیایی فر؛ علی اکبریان


تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-16

جواد حصاری؛ فهیمه بابایی؛ صفر فرج نیا؛ سید عباس رافت؛ بهرام فتحی اچاچلویی


تولید و بسته بندی نوشیدنی تخمیری فراسودمند از شیره خرما با کمک لاکتوباسیلوس رامنوسوس

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 17-38

مهری کرباسی؛ سید محمد موسوی؛ محمد سعید یارمند


جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از چال در استان گلستان

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 131-148

براتعلی زارعی یام؛ مرتضی خمیری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید مهدی جعفری


مطالعه اثرضدمیکروبی عصاره طارونه (Phoenix Dactylifera ) بر باکتری های بیماری زا و کپک های عامل فساد

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-12

جواد اکبریان؛ مرتضی خمیری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ احسان محمودی