بررسی تاثیر ضد میکربی اسانس آویشن شیرازی بر پاتوژن های غذایی در گوشت چرخ شده با استفاده از پی سی آر زمان واقعی و پروپیدیوم مونو آزید

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

هیات علمیٰ دانشگاه تخصصی فن آوری های نوین آمل

چکیده

به تازگی، پی سی آر زمان واقعی (Real time PCR) در ترکیب با پروپیدیوم مونو آزید با موفقیت برای تمایز بین سلول های زنده اشرشیاکلی O157 : H7و باکتری های مشابه کشته شده توسط اسانس های زیره، میخک، پونه کوهی و دارچین به کار رفته است. در این مطالعه ، آزمایش های اولیه به منظور تعیین حداقل غلظت کشندگی آویشن شیرازی برای اشرشیاکلی O157:H7، سالمونلا انتریکا و لیستریا مونوسیتوژنز انجام شد. سپس، پی سی آر کمی با پروپیدیوم مونو آزید به منظور تعیین کمی انتخابی سلول های زنده در یک جمعیت باکتریایی تحت تیمار با اسانس آویشن شیرازی انجام شد. غلظت های 02/0 ، 035/0 و 045/0 درصد، به ترتیب، موجب غیرفعال سازی لیستریا مونوسیتوژنز، اشرشیاکلی O157:H7 و سالمونلا انتریکا شد. لیستریا مونوسیتوژنز طی 30 دقیقه و پاتوژن های گرم منفی طی 1 ساعت و 30 دقیقه کشته شدند. از آن جا که اسانس آویشن شیرازی در مدت زمان مواجهه کوتاه قادر به غیر فعال سازی برگشت ناپذیر سه پاتوژن مورد آزمایش در غلظت های پایین بوده است، واجد پتانسیل کاربرد به عنوان افزودنی طبیعی یا نگهدارنده زیستی در مواد غذایی می باشد. علاوه بر این، روش پی سی آر کمی با پروپیدیوم مونو آزید به صورت کارآمدی برای جستجو و تشخیص انتخابی باکتری های بیماری زای زنده و فعال به دنبال تیمار با اسانس آویشن شیرازی در گوشت چرخ شده به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antmicrobial effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on food-borne pathogens in minced beef combining real time-PCR and propidium monoazide

چکیده [English]

Recently, real-time PCR in combination with PMA has successfully been applied to discriminate between live Escherichia coli O157:H7 and dead bacteria killed by cumin, clove, oregano and cinnamon EOs. In this study, initial experiments were performed in order to elucidate the minimum bactericidal concentration of Zataria multiflora EO on E. coli O157:H7, Salmonella enterica and Listeria monocytogenes. Thereafter PMA-qPCR was applied in order to selectively quantify life cells within a bacterial population treated with Z. multiflora EO. Inactivation was obtained at EO concentrations of 0.02, 0.035, 0.045 for L. monocytogenes, E. coli O157:H7 and S. enterica, respectively. L. monocytogenes were totally killed in 30 min while it took 1 h 30 min for the gram negative pathogens. As a conclusion Z. multiflora EO has potential as natural food additive or biopreservative since it was able to irreversibly inactivate the three pathogens tested, at lower concentrations than other EOs and short exposition times. In addition, the PMA-qPCR approach proved efficient to selectively detect live pathogenic bacteria in raw minced beef following inactivation with Z. multiflora EO.
Keywords: Zataria multiflora Boiss., minced beef, PMA-qPCR, biopreservative

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zataria multiflora Boiss
  • minced beef
  • PMA-qPCR
  • biopreservative