جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از چال در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده: باکتری های اسید لاکتیک از 9 نمونه شیر تخمیری شتر، چال، جمع آوری شده از مناطق روستایی و سوپرمارکت ها، بر اساس خصوصیات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی شناسایی شدند. از نمونه ها، 93 عدد باکتری اسیدلاکتیک شناسایی شد که شامل 64 عدد Bacillus (8/68%)، 8 عدد کوکسی (6/8%)، 11 عدد Coccobacillus (83/11%)، 2 عدد Streptococcus (15/2%) و 8 عدد تتراد (6/8%) بودند. در بین جنس لاکتوباسیلوس، Lactobacillus plantarum (13 درصد) و در بین اشکال کوکسی، گونه های مختلف Leuconostoc (13 درصد) غالب بودند. همه جدایه ها بجزLactobacillus viridescens, Lactobacillus kefi وLactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus گالاکتوز را تخمیر کردند. نتایج نشان داد همه جدایه ها در 37 درجه سانتیگراد به صورت هوازی رشد کردند و فقط گونه های شناسایی شده به عنوان Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris و Leuconostoc paramesenteroides قادر به رشد در 30 درجه سانتیگراد نبودند. هیچ یک از جدایه ها قادر به تخیر گلیسرول نبودند. دربین همه جدایه ها فقظ Lactobacillus helveticus و Leuconostoc mesenteroides قادر به رشد در حضور 2 درصد کلرید سدیم نبودند. بعضی از باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از چال مانند Lactobacillus fermentum, Lactobacillus reuteri, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus plantarum , Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus casei subsp. Paracesei, Lactobacillus casei subsp rhamnosus, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii subsp. Delbrueckii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gasseri در گروه باکتری های پروبیوتیک طبقه بندی شده اند. بنابراین چال می تواند به عنوان یک محصول لبنی پروبیوتیک درنظر گرفته شود.
کلید واژه: شیر تخمیری شتر، گلیسرول, لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، پروبیوتیک.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of lactic acid bacteria from chal in Golestan province

نویسندگان [English]

  • BARAT ZAREI YAM 1
  • m. kh 2
  • a. sa 3
  • s m 3
چکیده [English]

The lactic acid bacteria in 9 samples of the fermented camel milk, Chal, taken from rural area and retail markets were identified on the basis of their physiological and morphological properties. From the samples, 93 LAB species including, 64 Bacillus (68.8%), 8 cocci 8.6%), 11 Coccobacillus (11.83%), 2 Streptococcus (2.15%) and 8 tetrade (8.6%) were identified. Among the lactobacillus species, Lactobacillus plantarum (13%) and in cocci shapes, different species of Leuconostoc (13%) were the predominant. All the isolates exept, Lactobacillus viridescens, Lactobacillus kefi and Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus were fermented the galactose. Results showed all the isolates, aerobically growth at 37 Ċ and only species identified as Leuconostoc mesenteroides subsp. Cremoris and Leuconostoc paramesenteroides could not grow at 30 Ċ. Only Lactobacillus divergens feremented the Glycerol as carbon source and Lactobacillus fermentum produced the co2 from Sodium gluconate. Between the isolates only Lactobacillus helveticus and Leuconostoc mesenteroides could not grow in the presence of sodim chloride 2%. Many of lactic acid bacteria isolated from chal such as Lactobacillus fermentum, Lactobacillus reuteri, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus plantarum , Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus casei subsp. Paracesei, Lactobacillus casei subsp rhamnosus, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii subsp. Delbrueckii, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus gasseri classified in the probiotic bacteria group. Fortheremore, chal can be consider as a probiotic dairy product.
Key word: fermented camel milk, Glycerol, Lactobacillus acidophilus, probiotic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: fermented camel milk
  • Glycerol
  • Lactobacillus acidophilus
  • Probiotic