تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه فارماکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

5 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

کشک یکی از محصولات لبنی تخمیری مهم در ایران است که مستعد آلودگی به میکروبهای بیماریزا و فسادزا است. در این پژوهش تاثیرامواج فراصوت قدرت (130 وات، 20 کیلوهرتز) و دی اکسید تیتانیوم بر روی میکروارگانیسم‌های شاخص استافیلوکوکوس آرئوس (ATCC 29213) و اشرشیا‌کلی (DH 5-α) در کشک مایع بررسی شد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد تابش امواج فراصوت در سه بازه زمانی (5، 10 و 15 دقیقه) تاثیر معنی‌داری ( P0/05) بر افزایش توان میکروب‌کشی امواج فراصوت نداشت .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of ultrasound waves and titanium dioxide on Staphylocuccos areus and Escherichia coli in liquid Kashk

نویسنده [English]

  • Javad Hesari 1
1 Department of Food Sceince and Technology, University of Tabriz
چکیده [English]

Kishk is one of the important fermented dairy products in Iran that is suitable for contamination of pathogenic and spoilage microorganisms. The effect of power ultrasound waves (130 w, 20 kHz) was investigated on Staphylocuccos areus and Escherichia coli in liqud Kashk. The results of variance analysis indicated that population of these microorganisms significantly (P0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashk
  • ultrasound waves
  • titanium dioxide staphylocuccos areus
  • escherichia coli