دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-188 
تاثیر افزودن نانولیپوزم حاوی عصاره برگ زیتون روی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمایی، میکروبی و حسی کره

صفحه 45-55

10.22069/ejfpp.2021.11156.1347

مهناز منافی دیزج یکان؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ هادی ولیزاده؛ فریده طباطبایی یزدی


اثر غلظت‌های یون کلسیم و نمک و دمای آب‌نمک‌گذاری بر تغییرات بافت، تراوش و تورم پنیر فتای فراپالاش

صفحه 139-154

10.22069/ejfpp.2020.14548.1467

کورش رحمانی؛ حبیب الله میرزایی؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ سید مهدی جعفری؛ ناصر همدمی