دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 1-166 
بهینه سازی استخراج گرمایی عصاره آبی آرد میوه عناب و مقایسه آن با عصاره هیدروالکلی

صفحه 109-132

10.22069/ejfpp.2020.15354.1499

فخری شهیدی؛ شادی بلوریان؛ حامد حسینی؛ فرشته حسینی؛ حامد صابریان؛ محمد مالکی