بررسی امکان تولید پنیرچدارکم‌چرب حاوی پودرکنجد و گردو طی دوره نگهداری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

چکیده

سابقه و هدف: افزایش آگاهی در مورد مضرات مصرف اسیدهای‌چرب موجود درمحصولات لبنی باعث افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای استفاده از محصولات لبنی کم‌چرب ازجمله پنیر شده است. پنیرهای کم‌چرب از لحاظ طعم ضعیف هستند و بافت آن‌ها لاستیکی و سخت است. بنابراین در این مطالعه، تأثیر افزودن پودر کنجد و گردو در غلظت‌های 3، 5 و 7 درصد به‌عنوان جایگزین چربی در پنیر چدار کم‌چرب طی 30 روز نگهداری در دمای 12 درجه سانتی‌گراد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر چدار بررسی گردید.
مواد و روشها: بنابراین 7 تیمار همراه با دو نمونه شاهد که پنیر چدار کم چرب و پنیر چدار پرچرب بودند طراحی گردید. درصد چربی به روش ژربر، درصد پروتئین کل به روش کجلدال، درصد ماده خشک کل به روش آون و اندازه‌گیری اسیدیته به روش تیتراسیون و pH با استفاده از pH متر صورت گرفت. آزمون سختی بافت توسط دستگاه سنجش بافت انجام گرفت. شناسایی ترکیب اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC) انجام شد.
یافته‌ها: اثر ترکیبات نمونه و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه‌های پنیر چدار معنی‌دار بود. در روز نخست تولید نمونه‌ی شاهد پرچرب بیشترین و نمونه‌ی شاهد کم چرب کمترین میزان چربی را خود اختصاص دادند، همچنین نمونه‌ی حاوی مخلوط 5/3 درصد پودر کنجد با 3/5درصد پودر گردو بیشترین و نمونه شاهد پرچرب کمترین میزان پروتئین را داشتند .در پایان دوره نگهداری بیشترین و کمترین درصد رطوبت به ترتیب به نمونه‌ی شاهد کم چرب و نمونه‌ی حاوی 7 درصد پودر گردو اختصاص یافت .همین‌طور بیشترین و کمترین میزان درصد ماده خشک به ترتیب به نمونه‌ی حاوی 7درصد پودر گردو و نمونه‌ی شاهد کم چرب تعلق داشت. بیشترین درصد اسیدیته مربوط به نمونه‌‌ی شاهد پرچرب و کم‌ترین درصد آن به نمونه‌ی شاهد کم چرب مربوط بود. بیشترین و کمترین میزان pH در پایان دوره نگهداری به‌ترتیب به نمونه های حاوی 5درصد و 3 درصد پودر کنجد اختصاص یافت. بالاترین و پایین‌ترین میزان سختی بافت به ترتیب به نمونه‌ی شاهد کم‌چرب و نمونه شاهد پرچرب تعلق داشت. بعد از نمونه شاهد پرچرب نمونه حاوی 7 درصد پودر گردو کمترین سختی بافت را نشان داد. نتایج ترکیب اسیدهای چرب نشان داد نمونه‌های حاوی پودر گردو و کنجد حاوی اسیدهای چرب ضروری و چنـد غیراشباعی نظیر امگا-3 و امگا-6 بالاتری نسبت به نمونه‌های شاهد بودند.
نتیجه‌گیری: در میان نمونه‌های مورد آزمون،تیماری که حاوی 7 درصد پودر گردو بود، به علت داشتن درصد بالاتری از اسید لینولئیک و لینولنیک و داشتن خصوصیات حسی و بافتی نزدیک به تیمار شاهد پرچرب به‌عنوان تیمار برتر از نظر خصوصیات تغذیه‌ای و کیفی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation possibility produce low-fat cheddar cheese contain sesame and walnut powder during storage

چکیده [English]

Background and objectives: Increasing awareness about disadvantages of consuming fatty acids in dairy products has been led to increase in consumer demand for low-fat dairy products, including cheese. Low-fat cheeses are poor in taste and their texture is rubbery and hard. Therefore, in this study, the effect of adding sesame and walnut powder with concentrations of 3%, 5% and 7% as alternative for fat in Cheddar cheese on physicochemical characteristics of Cheddar cheese was examined during 30 days of storage at 12 °C.
Materials and Methods: Therefore, seven treatments were designed along with two control samples which were low-fat Cheddar cheese and high-fat Cheddar cheese. The percentage of fat by Gerber method, the percentage of total protein by Kjeldahl method, the percentage of total dry matter by Oven method and measure of acidity by Titration method, and pH by using pH meters were calculated. Texture hardness test was performed by texture evaluation machine. The identification of fatty acid components was performed by using gas chromatography (GC).
Results: The effect of sample components and storage time on physicochemical features of Cheddar cheese samples was significant. On the first day of production, the full fat control samples had the highest and the low fat control samples had the lowest amount of fat, also sample containing a mixture of 3.5% sesame powder with 3.5% walnut powder had the highest and full fat control sample had the lowest amount of protein content. At the end of the storage period, the highest and the lowest percentage of moisture were belonged to the low-fat control sample and the sample containing 7% walnut powder, respectively. Also, the highest and the lowest content of dry matter percentages were belonged to samples containing 7% walnut powder and low-fat control sample, respectively. The highest percentage of acidity was related to full fat control sample and the lowest percentage was related to low fat control sample. The highest and lowest levels of pH at the end of the storage period were belonged to samples containing 5% and 3% sesame powder respectively. The highest and lowest levels of hardness texture were belonged to low-fat control sample and high-fat control samples, respectively. After the full fat control sample, the sample containing 7% walnut powder showed the lowest hardness texture. The results of the composition of fatty acids showed that the samples containing walnut and sesame powder contained essential fatty acids and polyunsaturated fatty acids such as omega-3 and omega-6 were higher than control samples.
Conclusion: Among the tested samples, the treatment containing 7% walnut powder was identified as superior treatment for nutritional and qualitative characteristics due to having a higher percentage of linoleic acid and linolenic acid and sensory and textural properties close to full fat control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cheddar cheese
 • Fat substitutes
 • Low-fat cheese
 • Sesame powder
 • Walnut powder
 1. AOAC. 1990. The total nitrogen (N) content was measured by the kjeldahl method, 954.01.
 2. Bermudez-Aguirre, D., and Barbosa, G.V. 2011. Quality of selected cheese fortified with vegetable and animal sources of omega-3. JFST. 44: 1577-1584.
 3. Chen, C.Y.O., and Blumberg, J.B. 2008. Phytochemical composition of nuts. APJCN. 17: 329–332.
 4. Codex Alimentarius Fats and Oils.1987. Codex Stan 26-1983.Appendix 1. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. World Health Organization.
 5. Emami, Sh., Azadmard-Damirchi, S., Hesari, J., Peighambardoust, Sh., Rafat, S.A., Ramezani, Y., and Nemai, M. 2012. Investigation some of chemical properties of enriched butter with walnut and hazelnut powders. IFSTRJ. 4:330-335. (In Persian)
 6. Fathi-Achachlouei, B., Hesari, J., Azadmard - Damirchi, S., Peighambardoust, Sh., Esmaiili, M., and Alijani, S. 2013. Production of functional low-fat cheese with milk fat substitution by walnut or linseed powders. JFR. 3: 306-317. (In Persian)
 7. Fathi-Achachlouei, B., Hesari, J., Azadmard - Damirchi, S., Peighambardoust, S.H., and Esmaiili, M. 2013. Manufacture of functional cheese using olive and canola oils. NSFT. 1:81-92.
 8. Fathi, F., Hatami, H. and Ali Hemmati, A.R. Banan Khojasteh S.M. 2014. Effects of sesame oil on improving spatial memory in alzheimer's disease. J Babol Univ Med Sci. 16(2): 34-41. (In Persian)
 9. Guinee, T.P., Feeney, E.P., and Fox, P.F. 2001. Effect of ripening temperature on low moisture mozzarella cheese: 2. Texture and functionality. Le Lait.  81(4): 475-485.
 10. Guinee, T.P., Mulholland, E.O., Kelly, J., and Callaghan, D.J.O. 2007. Effect of protein-to-fat ratio of milk on the composition, manufacturing efficiency, and yield of cheddar cheese. J. Dairy Sci. 90: 110–123.
 11. Golzari, M., Rahemi, M., Hassani, D., Vahdati, K., and Mohammadi, N. 2013. Protein content, fat and fatty acids of kernel in some Persian walnut (Juglans regia L.) cultivars affected by kind of pollen. JFST.  38: 21-31. (In Persian)
 12. Gachpaziyan, A., Hesari, J., Peighambardoust, SH., Nemati, M., Alijani, S., and Ahmadi- Moghadam, A. 2014. Production of enriched yogurt with walnut powder. IFSTRJ. 4: 366-373. (In Persian)
 13. Habibi Najafi, M.B., Hajimohammadi Farimani, R., and Miri, M.A. 2011. Effect of milk fat replacement by vegetable oils on the physicochemical properties of pizza processed cheese. JFST. 32(2): 91-99.
 14. Iranian National Standardization Organization. 1994. Cheese and processed cheese- determination of total solids content, ISIRI 1753. ISIRI. (In Persian)
 15. Iranian National Standardization Organization. 2006. Milk and Milk products- determination of titrable acidity and value pH- test method, ISIRI 2852 (1st ed). ISIRI. (In Persian)
 16. Iranian National Standardization Organization. 2009. Cheddar cheese- specifications and test method, ISIRI 11832(1sted). ISIRI. (In Persian)
 17. James, C.S. 1994. Analytical chemistry of foods (1st ed). Springer, US.
 18. Jacobsen, CH. 2010. Enrichment of food with omega-3 fatty acids: a multidisciplinary challeng. Ann. N.Y. Acad. Sci. 77: 8923-8932.
 19. Karvonen, H.M., Tapola, N.S., Uusitupa, M.I., and Sarkkinen, E.S. 2002. The effect of vegetable oil-based cheese on serum total and lipoprotein lipids. Eur. J. Clin. Nut. 56: 1094–1101.
 20. Katsiari, M.C., Voutsinos, L.P., Kondyli, E., and Alichanidis, E. 2002. Flavour enhancement of low-fat Feta-type cheese using a commercial adjunct culture. Food Chem. 79: 193-198.
 21. Kavas, G., Oysun, G., Kinik, O., and Uysal, H. 2004. Effect of some fat replacers on chemical, physical and sensory attributes of low-fat White pickled cheese. Food chem. 88: 381-88.
 22. Khalife, H., Hesari, J., Azadmard-Damirchi, S., and Peighambardoust, SH. 2011. Investigation some of physicochemical and organoleptic properties functional yogurt with containing herbal oils. 20th NCFST. (In Persian)
 23. Kim, S.Y., Lim, S., and Gunasekaran, S. 2011. Protein interactions in reduced-fat and full-fat cheddar cheeses during melting. Food Sci. Technol. 44: 582-587.
 24. Labato-Calleros, C., Reyes-Hernandez, J., Beristain, C.I., Horneas-Uribe, Y., Sanchez-Garcia, J.E., and Vernon- Carter, E.J. 2007. Microstructure and texture of white fresh cheese madewith canola oil and whey protein concentrate in partial or total replacement of milk fat. Food Res Int. 40: 529-37.
 25. Metcalf, I.C., Schmirz, A.A., and Pelka, J.R. 1966. Rapid preparation ofmethyl esters from lipid for gas chromatoghraphy. Annal Chem.  38(3): 514-515.
 26. Mistry, V.V. 2001. Low fat cheese technology. Int Dairy J. 11: 413–422.
 27. Martini, S., Thurgood, J.E., Brothersen, C., Ward, R. and McMahon, D.J. 2009.  Fortification of reduced-fat cheddar cheese with n-3 fatty acids: effects on off-flavor generation. JDS. 92(5): 1376-1384.
 28. Mazinani, S., Elhamirad, H., Piravi-Vanak, Z., and Taghavi, M.R. 2011. Assessment of thermal stability, antioxidant properties of phenolic compoundsand Profile of fatty acids in oils from nuts (Pistachios, Walnut, Almonds). JFST. 2: 46-52. (In Persian)
 29. Nateghi, L., Roohinejad, Sh., Totosaus, A., Rahmani, A., Tajabadi, N., Meimandipour, A., Rasti, B., and Abd Manap, M.Y. 2012. Physicochemical and textural properties of reduced fat Cheddar cheese formulated with xanthan gum and/or sodium caseinate as fat replacers. JFAE. 10(2): 59-63.
 30. Olson, N.F., and Johnson, M.E. 1990. Low-fat cheese products: characteristics and economics. Food Technol.  44: 93-96.
 31. Ong, L., and Shah, N.P. 2008. Influence of probiotic Lactobacillus acidophilus and Lb.helveticus on proteolysis, organic acid profiles and ACE-inhibitory activity of Cheddar cheeses ripened at 4, 8 and 12 ͦC. J Food Sci. 73(3): M111-120.
 32. Robinson, R.K., and Wilbey, R.A. 1998. Cheesemaking Practice. 3rd Edition. Aspen Publication. Aspen Publishers. Inc. Gaithersburg. 352-354.
 33. Romeih, E.A., Michaelidou, A., Biliaderis, C.G., and Zerfiridis, G.K. 2002. Low-fat white-brined cheese made from bovine milk and two commercial fat mimetics: chemical. Physical and sensory attributes. Int Dairy J. 12: 525-540.
 34. Rogers, N.R. 2009. The Effect of fat content and aging on the texture of Cheddar cheese. North Carolina State University. MSC Thesis.
 35. Rashidi, H., Mazaheri Tehrani, M., Razavi, S.M.A., and Ghods Rohany, M. 2011. The Effect of Fat-Reduction and Cacl2 Levels on Sensory and Textural Characteristics of UF-Feta Cheese Made from Retentate Powder of Milk Ultra- Filtration.IFSTRJ. 3: 218-226. (In Persian)
 36. Shabani, J., Mirzai, H.A., Habibi-Najafi, M.B., Jafari, S.M., and Kouchaki, A. 2012, Optimized formulation of expand process cheese with herbal oil. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resourcespublishers. Gorgan. MSC Thesis.
 37. Taghvaie, Z., Taslimi, A., and Mazloumi M.T. 2006. Study of the Low Cholesterol White Cheese Production with Sunflower Oil. IJFST.  1:1-11. (In Persian).