دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-130 
تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع

صفحه 1-16

جواد حصاری؛ فهیمه بابایی؛ صفر فرج نیا؛ سید عباس رافت؛ بهرام فتحی اچاچلویی


بررسی عمر ماندگاری مغز و پودر بادام تحت شرایط مختلف دمایی و بسته بندی

صفحه 77-96

مرضیه رئیسی؛ محمد قربانی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک