ارزیابی رهایش لوریل آرژنین اتیل استر مونو هیدرو کلراید و خواص باکتریایی فیلم زیست فعال زئین

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

سابقه و هدف: لوریل آرژنین اتیل استر مونو هیدرو کلراید (LAE) به عنوان یک ترکیب فعال دارای خواص ضدمیکروبی برای نگهداری مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نگرانی‌های زیست محیطی، افزودن ترکیبات نگهدارنده به فیلم های طبیعی در مقایسه با سایر فیلم های پلاستیکی می باشد. لذا هدف از این تحقیق تولید فیلم ضدمیکروبی حاوی لوریل آرژنین اتیل استر در بستر پلی مر زیستی زئین ارزیابی رهایش لوریل آرژنین اتیل استر در محیط های مشابه مواد غذایی و خواص ضدمیکروبی فیلم های تولید بود
مواد و روش ها: فیلم زیست فعال زئین حاوی 10 درصد لوریل آرژنین اتیل استر به روش کاستینگ تولید گردید. سینیتیک و مقدار انتقال لوریل آرژنین اتیل استر از فیلم زیست فعال زئین حاوی 10 درصد به دو مدل غذایی (اسید استیک 3 درصد و اتانول 10 درصد) با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در دمای 4 ،22 و 37 درجه سانتی‌گراد ارزیابی شدند. تاثیر مدل های غذایی بر ساختار فیلم با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی شد. فعالیت ضدمیکروبی فیلم زئین حاوی 10 درصد LAE علیه لیستریا اینوکوا و اشرشیا کلای در دمای 4 و 37 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Lauroyl-l-arginine ethyl ester release and antibacterial properties of bio active zein films

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Kashiri
چکیده [English]

Background and objectives: Lauroyl arginine ethyl ester (LAE) has been focused as a new active compound with antimicrobial property for food preservative. Because of environmental concerns, the incorporation of preservatives into biodegradable films is more suitable than their incorporation into plastic films.The aim of this work was to develop antimicrobial including LAE in bio zein matrix and evaluation of releasing of lauroyl arginine ethyl ester in the food models solutions and also antimicrobial properties produce films.
Materials and methods: Active zein films were made incorporating 10% LAE in the film forming solution by casting method. The kinetics of LAE mass transport from bioactive films zein containing 10% LAE into two food simulants (10% ethanol and 3% acetic acid) were evaluated by using high performance liquid chromatography at 4, 22, and 37 °C. Effect of food simulants on the structure of the zein film was evaluated by SEM. Antimicrobial effect of active zein films with 10% LAE was investigated against E. coli and L. Inoccua at 4 and 37 °C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RelseaRelease, Antibacterial packaging
  • Zein