دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-142 
ارزیابی تغیرات رنگ آب نارنج طی فراوری حرارتی

صفحه 1-24

10.22069/ejfpp.2017.6486.1114

سارا آقاجان زاده سورکی؛ امان محمد ضیائی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو؛ ابراهیم اسماعیل زاده