دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-141 
تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر

صفحه 125-141

10.22069/ejfpp.2016.3139

احمد جهان بخشی؛ رضا یگانه؛ ابوالفضل آخوندزاده یامچی