کلیدواژه‌ها = اسانس
بررسی سینتیک و مدلسازی خشک کردن رزماری (Rosmarinus officinalis ‌L.) با استفاده از مادون قرمز

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 153-160

10.22069/ejfpp.2021.16350.1534

سید سجاد حسینی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ حبیب الله میرزایی؛ یحیی مقصودلو