نویسنده = بهروز علیزاده بهبهانی
تأثیر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر برخی ویژگی‌های ماست چکیده تهیه ‌شده از مخلوط شیر گاو و گاومیش

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 17-34

10.22069/ejfpp.2022.19609.1681

حسین جوینده؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ محمد نوشاد؛ الناز صفاری سامانی