تأثیر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز و صمغ کاراگینان بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رنگ و پذیرش-کلی پنیر فراپالوده کم‌چرب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

سابقه و هدف: امروزه با افزایش آگاهی مردم نسبت بـه ارتباط چربی با بیماری‌های قلبی- عروقی، تقاضا برای محصولات غذایی کمچرب از جمله پنیر افزایش یافته است. بر این اساس، تولید پنیر کمچربی که ویژگیهای کیفی آن مورد قبول مصرف کنندگان باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر تیمار آنزیمی ترانس‌گلوتامیناز و افزودن صمغ کاپا-کاراگینان به عنوان جانشین چربی بر خواص فیزیکوشیمیایی، ویژگی‌های رنگ و پذیرش‌کلی پنیر فراپالوده کم‌چرب طی 30 روز نگهداری در یخچال (◦C 4) انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش، نمونه‌های پنیر فراپالوده کم‌چرب از ناتراوه تولیدی کارخانه لبنی پگاه خوزستان تولید گردید. برای کاهش چربی نمونهها و تنظیم درصد آن به 8 درصد چربی، از پودر کنسانتره پروتئینی شیر (حاوی80 درصد پروتئین و %6/0 چربی) استفاده شد. در نمونه‌های حاوی صمغ، پودر کاپا-کاراگینان در 3 سطح مختلف (0، 03/0 و 06/0 درصد) استفاده شد. پس از تنظیم مقدار چربی ناتراوه و افزودن صمغ، ناتراوه در فشار 70 بار هموژن گردید. پس از پاستوریزاسیون نمونهها در دمای°C 75 به مدت 15 ثانیه، دمای نمونهها به°C 32 کاهش یافت و آنزیم ترانسگلوتامیناز در 2 سطح (صفر و 5/0واحد آنزیم به ازای هر گرم پروتئین) به ناتراوه اضافه شد. نمونه پنیر کم‌چرب فاقد آنزیم و صمغ به‌عنوان نمونه شاهد درنظر گرفته شد.
یافته‌ها: براساس نتایج، کلیه‌ی متغیر‌های بررسی شده بر فاکتور‌های pH، نیتروژن محلول و سینرزیس تأثیر معنی‌داری داشتند (01/0p<)؛ در‌حالی‌که این متغیر‌ها، بجز مقدار صمغ کاپا-کاراگینان، بر رطوبت تأثیر معنی‌داری نداشتند (05/0p>). با افزایش میزان صمغ کاپا-کاراگینان، pH کاهش یافت، درحالی‌که افزودن آنزیم سبب افزایش pH گردید. همچنین با گذشت زمان، میزان pH روند کاهشی را نشان داد. با افزایش میزان صمغ کاپا-کاراگینان در نمونه‌های پنیر فراپالوده کم‌چرب، مقدار نیتروژن محلول افزایش یافت این در حالی بود که افزودن آنزیم سبب کاهش نیتروژن محلول گردید. از سوی دیگر، مقدار نیتروژن محلول با گذشت زمان روندی افزایشی را نشان داد. مقدار سینرزیس نمونه‌های پنیر فراپالوده کم‌چرب نیز با افزایش میزان صمغ کاپا-کاراگینان و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز کاهش یافت. بیشترین میزان سینرزیس مربوط به نمونه شاهد و کمترین میزان آن مربوط به نمونه حاوی 06/0 درصد صمغ کاپا-کاراگینان و 5/0 واحد آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بود. افزایش مقدار صمغ سبب کاهش کیفیت رنگ پنیر شد اما تفاوت معنی‌داری از نظر روشنایی میان شاهد و نمونه-های حاوی 03/0 درصد کاپا-کاراگینان مشاهده نشد (05/0p>). همچنین، نمونه حاوی 5/0 واحد آنزیم ترانس‌گلوتامیناز آنزیم و 03/0 درصد صمغ بالاترین امتیاز را در بخش بررسی پذیرش‌کلی نمونه‌ها دریافت کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از غلظت‌های مناسب صمغ کاپا-کاراگینان و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز (به‌ترتیب به مقدار 03/0% و 5/0 واحد به‌ازای هر گرم پروتئین ناتراوه) می‌توان پنیر فراپالوده‌ی کم‌چرب با کیفیتی مطلوب تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Transglutaminase Enzyme and Carrageenan Gum on Physicochemical, Color and Total Acceptability of Low Fat Ultrafiltrated Cheese

نویسندگان [English]

  • Ahlam Bohamid 1
  • Hossein Jooyandeh 2
  • behrooz Alizadeh Behbahani 1
  • Hassan Barzegar 2
1 Department of Food Science and Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2 Department of Food Science and Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

Background and objectives: Nowadays, the demand for low-fat food products, such as cheese, has increased due to the increase in people's awareness about the relationship between fat and cardiovascular diseases. Therefore, the production of low-fat cheese with acceptable quality for consumers has great importance. The present study was conducted to investigate the effect of transglutaminase treatment and the addition of kappa-carrageenan gum, as a fat replacer, on the physicochemical, color and total acceptability of ultrafiltrated low-fat cheeses during 30 days cold storage (4 ◦C).
Materials and Methods: In this research, samples of ultrafiltrated low-fat cheese were produced from the retentate of ultrafiltrated milk. Milk protein concentrate powder (containing 80% protein and 0.6% fat) was used (as solution with 34% total solids) to reduce the fat content of the cheese samples and adjust the fat percentage to 8%. Kappa-carrageenan powder was used in 3 different levels (0, 0.03 and 0.06%) to produce gum-incorporated samples. After adjusting the amount of fat in the retentate and the addition of gum, the retentate was homogenized at 70 bar. After pasteurizing at 75°C for 15 seconds, the temperature of the samples was reduced to 32°C and transglutaminase was added at 2 levels (zero and 0.5 Unit/g protein). A low-fat sample, without enzyme and gum, was also produced as control sample.
Results: Based on the results, all investigated variables had a significant effect on pH, soluble nitrogen and syneresis parameters (p<0.01); While these variables, except the amount of kappa-carrageenan, had no significant effect on the moisture content (p>0.05). The pH decreased by increasing the amount of kappa-carrageenan, while the amount of this factor increased in the presence of enzyme. Also, the pH showed a decreasing trend over the time. The amount of soluble nitrogen increased by increasing the amount of kappa-carrageenan in the low-fat samples; the addition of the enzyme caused a decrease in soluble nitrogen. On the other side, the amount of soluble nitrogen showed an increasing trend over the time. The syneresis of all low-fat samples decreased by increasing the amount of kappa-carrageenan and transglutaminase. The highest percentage of syneresis was related to the control sample and the lowest percentage was related to the sample containing 0.06% kappa-carrageenan and 0.5 units of transglutaminase. Moreover, increasing the amount of gum declined the color quality of the samples, but no significant difference (in terms of brightness) was observed between the control and the samples containing 0.03% kappa-carrageenan (p>0.05). According to the results of sensory evaluation, the sample containing transglutaminase enzyme (0.5 Unit/g protein) and 0.03% gum scored as the best sample in terms of total acceptance
Conclusion: The results of this research revealed that low-fat ultrafiltrated cheese with a desirable quality can be produced by application of proper concentrations of kappa-carrageenan and transglutaminase (0.03% and 0.5 Unit/g protein, respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color characteristics
  • Ultrafiltrated low-fat cheese
  • Soluble nitrogen Syneresis