کلیدواژه‌ها = پوشش خوراکی
اثر پوششهای خوراکی لیپیدی و دمای نگهداری بر کیفیت خرما

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-18

10.22069/ejfpp.2019.12067.1380

اعظم ایوبی؛ حامد کاظمی؛ اعظم اعرابی