اثر پوشش ژل آلوئه‌ورا و صمغ عربی بر کیفیت فلفل‌دلمه‌ای سبز (Capsicum annuum) طی دوره نگهداری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گیاهان زینتی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

سابقه و هدف: فلفل دلمه‌ای با نام علمی (Capsicum annuum L.) حاوی مقادیر زیادی از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی و مواد ضروری از قبیل ویتامین ث، کاروتنوئیدها، ترکیبات فنولیک و عناصری همانند پتاسیم می‌باشد. کیفیت ظاهری محصول از قبیل شکل، رنگ، اندازه، شادابی و طراوت میوه، نداشتن عوارض فیزیولوژیکی و بیماری‌ها انباری نقش بسیار مهمی در بازارپسندی فلفل دلمه‌ای دارد. بنابراین این محصول همواره نیازمند راهکاری برای کاهش ضایعات و حفظ بازارپسندی در پس از برداشت می‌باشد. یکی از روش-های کاهش ضایعات در پس از برداشت محصولات باغی استفاده از پوشش‌های خوراکی و غیرخوراکی می‌باشد که با تغییرات تبادلات گازی و آبی محصول با محیط اطراف باعث تأخیر در افت کیفی محصولات می‌شوند و عمر پس از برداشت را افزایش می-دهند.
مواد و روش‌ها: به منظور کاهش ضایعات و حفظ کیفیت میوه فلفل دلمه‌ای سبز رقم California Wonderʼʻ در پس از برداشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در دانشگاه ایلام طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل غوطه‌وری میوه‌های فلفل دلمه‌ای در ژل آلوئه‌ورا 25 و 50 درصد، صمغ عربی 5 و 10 درصد، آلوئه‌ورا 25%+ صمغ عربی 5%، آلوئه‌ورا 25%+ صمغ عربی 10%، آلوئه‌ورا 50%+ صمغ عربی 5%، آلوئه‌ورا 50%+ صمغ عربی 10% و شاهد بودند، که اثر آن‌ها بر ویژگی‌های میوه فلفل دلمه‌ای سبز در طول 14 و 28 روز انبارمانی در دمای 10 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 90 درصد و در سبدهای میوه بدون هیچگونه پوشش اضافی در داخل اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که با افزایش ماندگاری میوه‌ها در انبار ویژگی‌های کیفی و بازارپسندی آن‌ها کاهش یافت، ولی پوشش‌های صمغ عربی و ژل آلوئه‌ورا باعث حفظ کیفیت میوه‌های فلفل دلمه‌ای در انبار نسبت به نمونه‌های شاهد شدند. در این تحقیق تیمارهای صمغ عربی 10%، آلوئه‌ورا 25%+ صمغ عربی 10% و آلوئه‌ورا 50%+ صمغ عربی 10% در بیشتر صفات مورد بررسی نسبت به سایر تیمارها و شاهد تأثیر بیشتری در حفظ ویژگی‌های میوه فلفل دلمه‌ای در انبار داشتند. میوه‌های فلفل دلمه‌ای در تیمارهای مذکور از کاهش وزن و نشت یونی کمتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند و بازارپسندی، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، فنول کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، کلروفیل کل و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز را طی 28 روز انبارمانی حفظ کردند. احتمالاً ایجاد لایه‌ای ضخیم‌تر و تبادلات گازی کمتر میوه با اتمسفر اطراف میوه دلایلی بر کارایی بیشتر صمغ عربی 10 درصد در تیمارهای فوق نسبت به سایر تیمارها است. بنابراین باتوجه به نتایج این تحقیق استفاده از پوشش صمغ عربی 10 درصد و یا در ترکیب با ژل آلوئه‌ورا به عنوان روشی کاربردی جهت کاهش ضایعات میوه فلفل دلمه‌ای طی فرایند انبارداری و بازاررسانی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aloe vera gel and Arabic gum coating on quality characteristics of green bell peppers (Capsicum annuum L.) during storage

نویسندگان [English]

 • Meisam Mohammadi 1
 • M. Saidi 2
1 Ph.D student of Ornamental plants, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 Associate professor of Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ilam University
چکیده [English]

Introduction: Capsicum annuum L. fruits have amount of natural antioxidants and essential nutrients such as: vitamin C, carotenoids, phenolic compounds, and elements like potassium. Appearance of the crops, such as the shape, color, size, freshness of the fruit, lack of physiological disorders and microbial diseases, have a very important role in the marketability of green bell peppers. Therefore, this crop always requires a method to reduce losses and maintain marketability in postharvest. One of the methods for reducing postharvest losses of horticultural crops is using of edible and non-edible coatings that, increased shelf life of crops by changing of exchange of gas and water surrounding of horticultural crops.
Background and objectives: In order to reduce the losses and preserve the quality of green bell peppers (“California Wonder” cultivar), this study was designed by using a factorial experiment in basic of completely randomized design in Ilam University at 2018. Experimental treatments were consisted immersion of fruits in Aloe vera gel 25% and 50%, Arabic gum 5% and 10%, Aoe vera 25%+Arabic gum5%, Aloe vera 25% + Arabic gum10%, Aloe Vera 50%+Arabic gum 5%, Aloe vera 50% + Arabic Gum 10% and control, which their effects on the characteristics of green bell pepper was investigated during 14 and 28 days of storage at 10 ̊C and RH 90%.
Results and Discussion: The results showed that with increasing the storage period, the quality and marketability of pepper fruits decreased, but the experimental treatments maintained the quality and marketability of green bell pepper in storage. In this study, Arabic gum10%, Aloe vera 25% + Arabic gum 10% and Aloe vera 50% + Arabic gum 10% treatments in most of the studied characteristics were more effective in maintaining the quality of green bell peppers in storage. These treatments showed less weight loss and ion leakage compared to other treatments and maintained marketability, total soluble solids, titratable acidity, total phenol, total antioxidant capacity, total chlorophyll and activity of catalase and peroxidase enzymes during 28 days of storage. It is likely that a thicker layer and fewer exchanges of atmosphere surrounding the fruit would be due to the greater efficiency of 10% Arabic gum in these treatments than other treatments. Therefore, according to this results the use of Arabic gum 10% or in combination with Aloe vera gel 25 and 50% are recommended as a method for reducing losses and maintaining the quality and marketability of green bell peppers during the storing and marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketability
 • Postharvest
 • Edible Coating
 • Green bell peppers
 • Weight loss
 1.  

  1. Ahmed, M.J., Singh, Z., and Khan, A.S. 2009. Postharvest Aloe vera gel-coating modulates fruit ripening and quality of ‘Arctic Snow’ nectarine kept in ambient and cold storage. International J. of Food Science and Technology. 44: 5.1024-1033.
  2. Asghari, M.R., and Khalily, H. 2014. Effect of Aloe vera gel on polyphenol oxidas enzyme activity, quality attributes and storage life of sweet cherry fruit (Prunus avium cv. Siahe mashhad). J. of Horticulture Science. 28: 3.399-406. (In Persian).
  3. Ali, A., Maqbool, M., Ramachandran, S., and Alderson, P.G. 2012. Gum arabic as anovel edible coating for enhancing shelf-life and improving postharvest quality of tomato (Solanum lycopersicun L.) fruit. Postharvest Biology and technology. 58: 1.42-47.
  4. Anderson, D., Millar, J., and Weiping, W. 1991. Gum arabic (Acacia senegal): Unambiguous identification by 13 C-NMR spectroscopy as an adjunct to the revised jecfa specification, and the application of 13 CNMR spectra for regulatory/legislative pumposed. Food Additives and Contaminants. 8: 4.405-421.
  5. Bagnazari, M., Saidi, M., Mohammadi, M., Khademi, O., and Nagaraja, G. 2018. Pre-harvest CaCl2 and GA3 treatments improve postharvest quality of green bell peppers (Capsicum annum L.) during storage period. Scientia Horticulturae. 240: 258–267
  6. Bosland, P.W., and Votova, E.J. 2000. Pepper: vegetable and spice capsicums. CABI Publishing, Walling ford, UK. 204 P.
  7. Cheng, G., Yang, E., Lu, W., Jia, Y., Jiang, Y., and Duan A. 2009. Effect of nitric oxide on ethylene synthesis and softening of banana fruit slice during ripening. J. of Agriculture Food Chemistry. 57: 13.5799–5804.
  8. Choudhury, S. and Panda, S.K. 2000. Role of salicylic acid in regulating cadmium induced oxidative stress in oryza sativa L. roots. J. of Plant Physiology. 30: 3.95-110.
  9. Choi, S., and Chung, M. 2003. A review on the relationship between Aloe vera component and their biologic effects. Seminars in Integrative Medicine. 1: 53-62.
  10. Cong, F., Zhang, Y., and Dong, W. 2007. Use of surface coatings with natamycin to improve the storability of Hami melon at ambient temperature. Postharvest Biology and Technology. 46: 1.71-75.
  11. Creel, R.E. 2006. Effect of acacia gum on postharvest quality of cut flowers. Master of Science Thesis, Auburn, Alabama University, pp. 70.
  12. Crisosto, C.H., Mitcham, E.J., and Kader, A.A. 1996. Peaches and nectarines recommendations for maintaining postharvest quality. Perishables Handling Newsletter. 86: 17–25.
  13. Ding, C.K., Chachin, Y., Hamauzu, Y., and Imahori, Y. 1998. Effects of storage temperatures on physiology and quality of loquat fruit. J. of Postharvest Biology and Technology. 14: 309-315.
  14. Finidokht, R., Asghari, M.R., and Shirzad, H. 2012. Effect of chitosan and calcium chloride to reduce postharvest rot and different quality attributes on Siah Mashhad sweetcherry. J. ofHorticulture Science. 26: 4.378-384. (In Persian).
  15. Heaney, R.P. 2000. Calcium, dairy products and osteoporosis. J. of the American College of Nutrition. 19: 2.83s-99s.
  16. Jayaprakasha, G.K., Negi, P.S., Jena, B.S., and Rao, L.J.M. 2007. Antioxidant and antimutagenic activities of Cinnamomum zeylanicum fruit extracts. J. of Food Composition and Analysis. 20: 4.330–336.
  17. Krokida, M., Pappa, A., and Agalioti, M. 2011. Effect of drying on Aloe’s functional components. 11th International Congress on Engineering and Food (ICEF11). Procedia Food Science. 1: 1523-1527.
  18. Liu, J., Tian, S., Meng, X., and Xu, Y. 2006. Effect of chitosan on control of postharvest diseases and physiological responses of tomato fruit. Postharvest Biology and Technology. 44: 3.300-306.
  19. Macheix, J.J. 1970. Role de different factures intervenant dans le brunissement enzymatique des pommes pendant lacroissance. Physiology Vegetable. 8: 585-592.
  20. Miliauskas, G., Venskutonis, P.R., and Van Beek, T.A. 2004. Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. Food Chemistry. 85: 2.231-237.
  21. Mohammadi, M., Khademi, O., Saidi, M., and Bazgir, M. 2016. Postharvest quality preservation and control of fungal rot in sweet pepper using chitosan edible coating. J. of Plant Process and Function. 5: 16.17-26. (In Persian).
  22. Mohammadi, M., Fatahi, S., Saidi, M., Mirzaei, M., and Sajedinia, H. 2015. The effect of Arabic gum coating on qualitative and organoleptic properties of Agaricus bisporus L. The First National electronic conference on new topics in horticulture – Jahrom. (In Persian)
  23. Mostofi, Y., Dehestani Ardakani, M., and Razavi, S.H. 2011. The effect of chitosan on postharvest life extension and qualitative characteristics of table grape “Shahroodi”. Iranian Journal of Food Science and Technology. 8: 31.93-104.
  24. Navarro, D., Diaz-Mula, H.M., Guillen, F., Zapata, P. J., Castillo, S., Serrano, M., Valero, D., and Martínez-Romero, D. 2010. Reduction of nectarine decay caused by Rhizopus stolonifer, Botrytis cinerea and Penicillium digitatum with Aloe vera gel alone or with the addition of thymol. International J. of Food Microbiology. 57: 183-188.
  25. Perez-Gago, M.B., Rojas, C., and Del-Rio, M.A. 2003. Effect of hydroxypropyl methylcellulose-lipid edible composite coatings on plum quality during storage. Postharvest Biology and Technology. 10: 1005-1016.
  26. Ranganna, S. 1997. Manual of analysis of fruit and vegetable products, Tata McGraw Hill Publishing Company, India. 634 P.
  27. Serrano, M., Martınez-Romero, D., Castillo, S., Guillen, F., and Valero, D. 2004. Role of calcium and heat treatments in alleviating physiological changes induced by mechanical damage in plum. Postharvest Biology and Technology. 34: 2.155–167.
  28. Rabea Entsar, I., Badawy Mohamed, E.T., Christian, V., Guy, S., and Steurbaut, W. 2003. Chitosan as antimicrobial agent: Aplication and mode of action. Biomacromolecules. 4: 6.1457-1465.
  29. Shabani, T., Peyvast, G., and Olfati, J. 2011. Effect of different substrates on quantitative and qualitative traits of three pepper cultivars in soilless culture. J. of Science and Technology of Greenhouse Culture. 2: 2.11-21. (In Persian).
  30. Sakaldas, M., and Kaynas, K. 2010. Biochemical and quality parameters changes of green sweet bell peppers as affected by different postharvest treatments. African J. of Biotechnology. 9: 8174-8181.
  31. Sudarshan, N., Hoover, D., and Aknorr, D. 1992. Antibacterial action of chitosan. Food Biotchnology. 6: 3.257-272.
  32. Xing, Y., Li, X., Xu, Q., Yun, J., Lu, Y., and Tang, Y. 2011. Effects of chitosan coating enriched with cinnamon oil on qualitative properties of sweet pepper (Capsicum annuum L.). Food Chemistry. 124: 4.1443-1450.  
  33. Valverde, J.M., Valero, D., Martinez-Romero, D., Guillen, F., Castillo, S., and Serrano, M. 2005. Novel coating based on Aloe vera gel to maintain table grape quality and safety. J. of Agriculture and Food Chemistry. 53: 20.7807–7813
  34. Xu, W.T., Peng, X.L., Luo, Y.B., Wang, J., Guo, X., and Huang, K.L. 2009. Physiological and biochemical responses of grape fruit seed extract dip on ‘Red globe’ grape. LWT-Food Science and Technology. 42: 2.471–476.
  35. Zarbakhsh, S., and Rastgar, S. 2017. The effect of Arabic acid and Arabic gum on some qualitative and quantitative characteristics of the Indian side during our storage. J. of Food Technology and Nutrition. 14: 2.87-98. (In Persian).