کلیدواژه‌ها = ساکارز
بررسی عوامل اثرگذار بر روی کیفیت و اصالت سنجی عسل های تغذیه ای و طبیعی: اثر نوع منطقه، نوع تغذیه و زمان برداشت

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 19-48

10.22069/fppj.2023.21298.1755

مهشید رهبری؛ سبا بلقیسی؛ فهیمه مرادی؛ محترم جانی قربان؛ حامد حسن زاده


تأثیر پودر عناب بهعنوان جایگزین ساکارز بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی شکلات شیری کم کالری

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 47-58

10.22069/ejfpp.2021.17580.1596

روح انگیز سپهری؛ محمدحسین حداد خداپرست؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ فاطمه پورجاجی


جایگزینی ساکارز با شیرین کننده‌های اریتریتول و سوکرالوز در کیک های اسفنجی رژیمی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 77-94

10.22069/ejfpp.2020.14296.1459

الهام ناصری منفرد؛ سارا موحد؛ حسین احمدی چناربن