کلیدواژه‌ها = مایکروویو
اثر سامانه پیوسته فرآوری مایعات به روش مایکروویو بر خصوصیات کیفی آب پرتقال

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-104

10.22069/fppj.2022.17452.1590

محمدمهدی سیدآبادی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ سید مهدی جعفری؛ اسماعیل سیدآبادی؛ مهدی خجسته پور