نویسنده = حسن برزگر
تاثیر صمغ گزانتان و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های شربت خاکشیرفراسودمند

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 63-80

10.22069/ejfpp.2019.13231.1430

محمد حجتی؛ سعید جعفری؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر؛ محمد نوشاد