نویسنده = حسین جوینده
تأثیر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر برخی ویژگی‌های ماست چکیده تهیه ‌شده از مخلوط شیر گاو و گاومیش

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 17-34

10.22069/ejfpp.2022.19609.1681

حسین جوینده؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ محمد نوشاد؛ الناز صفاری سامانی


تاثیر صمغ گزانتان و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های شربت خاکشیرفراسودمند

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 63-80

10.22069/ejfpp.2019.13231.1430

محمد حجتی؛ سعید جعفری؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر؛ محمد نوشاد


ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست سین‌بیوتیک به روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 33-50

10.22069/ejfpp.2018.9881.1298

تهمینه نیکبخت کشکولی؛ حسین جوینده؛ سعید تهموزی دیده بان