نویسنده = مرتضی خمیری
بررسی تأثیر صمغ زانتان و آرد دانه چیا بر پایداری فیزیکی و خواص بافتی و رئولوژیکی پخشینه لبنی حاوی پودر سمنو

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-115

10.22069/ejfpp.2021.19613.1682

محبوبه کشیری؛ سعیده نوریان بهفر؛ یحیی مقصودلو؛ مرتضی خمیری؛ هدی شهیری طبرستانی


بررسی سینتیک اکسیداسیون و ویژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-18

10.22069/ejfpp.2019.13588.1440

مهشید رهبری؛ ناصر همدمی؛ حبیب الله میرزایی؛ سید مهدی جعفری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مرتضی خمیری