نگرشی جدید در تولید کنسانتره پروتئینی کانولا:هیدرولیزin vitro محصولات کانولای (Brasscia napus) فرآوری شده منتخب با غلظت‌های مختلف آنزیم فیتاز و شستشو با محلول متانول آمونیاکی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Production of canola protein concentrate: III- hydrolyzing selected processed products of canola meal (Brasscia napus) using different inclusion levels of phytase and washing with ammoniated methanol