کلیدواژه‌ها = پایداری اکسایشی
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره فلفل دلمه ای قرمز در روغن سویا

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 141-152

10.22069/fppj.2022.19930.1694

محمود کهنه پوشی؛ الهام آزادفر؛ اعظم آزادفر؛ محمد امین حیدرزادی؛ زهره بهرامی