تأثیر مقدار مخمر و زمان تخمیر بر مقدار اسید فیتیک و ویژگی‌های ارگانولپتیکی نان بربری در شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of yeast and the fermentation time on the phytic acid content and sensory properties of Barbari bread in Gorgan