اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG) بر ویژگی‌های کیفی نان گندم حاوی آرد جو بدون پوشینه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of microbial transglutaminase on the quality of wheat bread supplemented with hull-less barley flour