تأثیر تخلیه امعاء و احشاء بر خواص شیمیایی، میکروبی و حسی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) انجمادزدایی شده، طی نگهداری در یخچال 1±4 درجه سانتی‌گراد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of gutting on, Chemical, Microbiological and Sensory properties of Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)during storage in refrigerator (4 ± 1 °C)