بررسی اثر پیش‌تیمار حرارتی و نوع پرس بر میزان پایداری اکسیداتیو روغن کلزای استخراج شده طی دوره نگهداری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش میزان پایداری روغن خام کلزا استخراج شده توسط دو روش پرس سرد (بدون پیش‌تیمار حرارتی) با محدوده دمای استخراج 60-45 درجه سانتی‌گراد و پرس گرم (با پیش‌تیمار حرارتی 100 درجه سانتی‌گراد) با دمای استخراج 100-85 درجه سانتی‌گراد، در مدت چهار ماه مقایسه گردید. به‌منظور تعیین میزان پایداری اکسیداتیو نمونه­های روغن استخراجی آزمایش­های اسیدیته، عدد اسیدی، عدد پراکسید، عدد آنیزیدین، عدد توتکس و پایداری براساس تست رنسیمت هر هفته اندازه­گیری شده و با یکدیگر مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از این آزمایش‌ها بیانگر معنی­دار بودن (01/0>P) اثر پیش تیمار حرارتی و روش استخراج بر میزان پایداری اکسیداتیو نمونه­های روغن در طی دوره نگهداری بود. علاوه‌بر این افزایش معنی­دار (05/0>P) میزان پایداری در نمونه‌های روغن استخراج شده توسط پرس سرد در طی دوره نگهداری نیز مشاهده گردید.

عنوان مقاله [English]

Effect of pretreatment and oil extraction methods on oxidative stability of canola oil during storage

چکیده [English]

In the present study, oxidative stability of canola oil extracted with hot press at 85-100ºC was compared with unheated canola oil extracted with cold press at 40-45ºC.The Stability of oil was measured every week during a four months storage using free fatty acid, acid value, peroxide value, anisidine value, totex value and rancimat test. The results obtained showed that pretreatment and method of press had significant effect (P<0.01) on stability and quality of canola oil during storage. In addition results showed that canola oil extracted by cold press without pretreatment significantly increased oxidative stability (P<0.05) during storage.