ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و ضدمیکروبی فیلم خوراکی ژلاتین حاوی اسانس پونه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت مواد غذایی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه صنایع غذایی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 کارشناسی‌ارشد باکتری شناسی دامپزشکی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: به منظور کاهش استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، افزودنی‌ها و نگهدارنده‌های شیمیایی می‌توان در ترکیب بسته‌بندی‌ها از مواد ضدمیکروبی طبیعی استفاده نمود. در پژوهش‌های مربوط به ساخت و ارزیابی فیلم‌های خوراکی در سال‌های اخیر استفاده از انواع اسانس (مانند اسانس میخک، دارچین، زنجبیل و ریحان) برای محافظت میکروبی، به تعویق انداختن فساد مواد غذایی (شیمیایی و میکروبی) و کاهش ضایعات غذایی جایگاه قابل توجهی به دست آورده‌اند. فیلم‌های حاوی ژلاتین مقاومت مکانیکی مناسبی دارند و این ماده به دلیل داشتن خاصیت تشکیل ژل(وجود آمینواسیدهای پرولین و هیدروکسی پرولین) می‌تواند در تولید فیلم خوراکی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به فراوانی و در دسترس بودن پونه در کشورمان و با توجه به قیمت ارزان ژلاتین، این نوع ترکیب فیلم سابقه پژوهشی ندارد و می تواند الگویی جهت استفاده زیاد آن در مواد غذایی قرار بگیرد.
مواد و روش ها: در این پژوهش به بررسی تاثیر غلظتهای مختلف اسانس پونه بر پایه ژلاتین و ارزیابی ویژگیهای فیلم خوراکی پرداخته شد. متغیر مستقل شامل غلظتهای مختلف اسانس پونه (0%، 25/1%، 5/2% و 75/3%) و متغیرهای وابسته شامل آزمایشات فیزیکوشیمیایی(حلالیت، نفوذپذیری به بخار، ضخامت و کدورت)، آزمایشات مکانیکی(ازدیاد طول تا نقطه شکست، مقاومت به کشش و مودل یانگ)، خاصیت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی فیلم های خوراکی بود. تمامی آزمایشات در سه تکرار (3n=) با نمونه‌گیری کاملاً تصادفی انجام شد. آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و مقایسه میانگین داده‌ها براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن با استفاده از نرم افزار Minitab18 در سطح احتمال 05/0 انجام گرفت.
یافته ها: در این تحقیق بالاترین میزان استحکام کششی و ازدیاد طول در نقطه شکست در تیمار 5/2% بود. در تیمارهای فیلمها، کمترین میزان حلالیت و نفوذپذیری به ترتیب در غلظت 75/3% و 25/1% اسانس مشاهده شد. در تمامی تیمارها کدورت معنی دار نبود و در غلظت اسانس 5/2% بیشترین مقدار را در بین تیمارها به خود اختصاص داد. مقدار ضخامت در غلظت اسانس75/3% بیشترین مقدار 058/0 میلی‌ متر بدست آمد که در همه تیمارها معنی دار نبود(05/0<p). در تمامی تیمارهای فیلم های خوراکی خاصیت آنتی اکسیدانی معنی دار بود(05/0>p). بیشترین قطر هاله بازدارندگی در روش دیسک انتشاری در غلظت اسانس 75/3% مربوط به استافیلوکوکوس آورئوس با متوسط mm 26/18 بود. متوسط قطر هاله برای سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی به ترتیب 27/8 و 9/8 میلی‌متر گزارش شد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد افزودن اسانس پونه به فیلم ژلاتینی در غلظت 5/2 درصد، علاوه بر مهار رشد و تکثیر باکتریها، فیلمهایی با استحکام کافی ایجاد کرده و همچنین در مواد غذایی که قابلیت فسادپذیری را دارا می باشند استفاده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Characterization of physicochemical, mechanical and antimicrobial properties of gelatin edible films containing oregano essence

نویسندگان [English]

 • Parya Miri 1
 • Mohammadyar Hosseini 2
 • Tayeb Saifi 3
1 Bachelor student of food hygiene, Faculty of paraveterinary, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor, Department of Food Technology, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
3 Master of Veterinary Science, Faculty of paraveterinary, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: In order to reduce the use of antibiotics, additives and chemical preservatives, natural antimicrobial substances can be used in the composition of packaging. In the researches related to the production and evaluation of edible films in recent years, the use of essential oils (such as clove, cinnamon, ginger and basil essential oils) for microbial protection, delay food spoilage (chemical and microbial) and reducing food waste has a significant place. Films containing gelatin have good mechanical resistance and this substance can be used in the production of edible film due to its gel-forming properties (the presence of proline and hydroxyproline amino acids). Considering the abundance and availability of oregano in our country and considering the cheap price of gelatin, this type of film composition has no research history and can be a patent for its wide use in food.
Materials and methods: In this research, the effect of different concentrations of oregano essential oil on gelatin was investigated and the properties of the edible film were evaluated. The independent variable includes different concentrations of oregano essential oil (0%, 1.25%, 2.5% and 3.75%) and the dependent variables include physicochemical tests (solubility, vapor permeability, thickness and turbidity), mechanical tests (elongation to the breaking point, tensile strength and Young's model), antioxidant property and antimicrobial activity of edible films. All experiments were performed in three replicates (n=3) with completely random sampling. One-way analysis of variance (ANOVA) and comparison of mean data was performed based on Duncan's multi-range test using Minitab18 software at a probability level of 0.05.
Results: In this research, the highest tensile strength and elongation at break point was 2.5% in the treatment. In the treatments of the films, the lowest solubility and permeability were observed in the concentrations of 3.75% and 1.25% of essential oil, respectively. In all treatments, turbidity was not significant, and in essential oil concentration of 2.5%, it had the highest value among the treatments. The maximum thickness of 3.75% essential oil concentration was 0.058 mm, which was not significant in all treatments (p<0.05). Antioxidant property was significant in all treatments of edible films (p<0.05). The largest diameter of the inhibition halo in the diffusion disk method in the concentration of 3.75% essential oil was related to Staphylococcus aureus with an average of 18.26 mm. The mean halo diameter for Pseudomonas aerogenesa and Escherichia coli was reported to be 8.27 and 8.9 mm, respectively.
Conclusion: The results of this research showed that adding oregano essential oil to gelatin film at a concentration of 2.5%, in addition to inhibiting the growth and proliferation of bacteria, created films with sufficient strength and als it can also be used in perishable foods .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oregano essential oil
 • gelatin
 • mechanical properties
 • antioxidant
 • edible film
 1. 1.Piermaria, JA., Pinotti, A., Garcia, MA., Abraham, AG. 2009. Films based on kefiran, an exopolysaccharide obtained from kefir grain: development and characterization. Food Hydrocolloids, 23(3):684-90.

  2.Prakash, B., Mishra, PK., Kedia, A., Dubey, N. 2014. Antifungal, antiaflatoxin and antioxidant potential of chemically characterized Boswellia carterii Birdw essential oil and its in vivo practical applicability in preservation of Piper nigrum L. fruits. LWT-Food Science and Technology, 56(2):240-7.

  3.Hanani, ZN., Roos, YH., Kerry, J.2014. Use and application of gelatin as potential biodegradable packaging materials for food products. International journal of biological macromolecules, 71:94-102.

  4.Wu, J., Sun, X., Guo, X Ge S., Zhang, Q.2017. Physicochemical properties, antimicrobial activity and oil release of fish gelatin films incorporated with cinnamon essential oil, Aquaculture and Fisheries. 2(4):185-92.

  5.Ahmed, J., Mulla, M., Arfat, YA., Bher, A., Jacob, H., Auras, R.2018. Compression molded LLDPE films loaded with bimetallic (Ag-Cu) nanoparticles and cinnamon essential oil for chicken meat packaging applications. LWT, 93:329-38.

  6.Taghizadeh, M., Mohammadifar, MA., Sadeghi, E., Rouhi, M., Mohammadi, R., Askari, F.2018. Photosensitizer-induced cross-linking: A novel approach for improvement of physicochemical and structural properties of gelatin edible films. Food research international, 112:90-7.

  7.Ejaz, M., Arfat, YA., Mulla, M., Ahmed, J.2018. Zinc oxide nanorods/clove essential oil incorporated Type B gelatin composite films and its applicability for shrimp packaging. Food Packaging and Shelf Life, 15:113-21.

  1. Gennadios, A.2002. Protein-based films and coatings: CRC Press.

  9.Bonilla, J., Poloni, T., Lourenço, RV., Sobral, PJ.2018. Antioxidant potential of eugenol and ginger essential oils with gelatin/chitosan films. Food bioscience. 23:107-14.

  1. Zafarani, M., Ojagh, SM., Alishahi, A., Kazemi, M. 2017. The effect of chitosan type on the properties of biodegradable films produced from gelatin obtained from the skin of elephant fish. Quarterly journal of new food technologies, 6(1): 149-159.

  11.European Commission Regulation No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union list of food additives Text with EEA relevance.

  12.Shojaee-Aliabadi S, Hosseini H, Mohammadifar M A, Mohammadi A, Ghasemlou M, Ojagh S M, Hosseini S M and Khaksar R. 2013. Characterization of antioxidant-antimicrobial κ-carrageenan films containing Satureja hortensis essential oil. International journal of biological macromolecules, 52: 116-124.

  1. Jridi, M., Hajji, S., Ayed, HB., Lassoued, I., Mbarek, A., Kammoun, M.2014. Physical, structural, antioxidant and antimicrobial properties of gelatin–chitosan composite edible films. International journal of biological macromolecule, 67:373-9.
  2. Tomadoni, B., Ponce, A., Pereda, M., Ansorena, M.2019. Vanillin as a natural cross-linking agent in chitosan-based films: Optimizing formulation by response surface methodology. Polymer Testing, 10(5):93-95.

  15.Kavoosi G, Dadfar S M M and Purfard A M, 2013. Mechanical, physical, antioxidant, and antimicrobial properties of gelatin films incorporated with thymol for potential use as nano wound dressing. Journal of Food Science, 78(2).

  1. Fallah, M., Rouhi, M., Sadeghi, E., Sarlak, Z., Moghadam, A & Mohammadi, R. 2021. Effects of Olibanum essantial oil on physicochemical, structural, antioxidant and microbial characteristics of Gelatin edible films. Iranian journal of nutrition science and food technology, 15(4): 93-102.

  17.Echeverría, I., López-Caballero, ME., Gómez-Guillén, MC., Mauri, AN., Montero, MP.2018. Active nanocomposite films based on soy proteins-montmorillonite-clove essential oil for the preservation of refrigerated bluefin tuna (Thunnus thynnus) fillets. International journal of food microbiology, 266:142-9.

  18.Shahbasi, Y., Rezaei, F. 2018. Evaluation of the antibacterial effect of gelatin film containing the essential oil of Kakuti plant and grape seed extract against Staphylococcus aureus in ground beef. The first national and international conferene of food industry and organic product in Iran, 1-8.  

  19.Akhter, R., Masoodi, F., Wani, TA., Rather, SA. 2019. Functional characterization of biopolymer based composite film: Incorporation of natural essential oils and antimicrobial agents. International journal of biological macromolecules, 137:1245-55.

  1. Han, JH 2003. Antimicrobial food packaging. Novel food packaging techniques, 8:50-70.
  2. Langroodi ,AM., Hossein, Tajik. 2017. Antimicrobial effects of hydroalchol sumac extract with chitosan containing zataria multiflora boiss essential oil on beef meat in normal and modified atmosphere packaging. The Journal of Urmia University of Medical Sciences, 28(3):192-205
  3. Martucci, JF., Gende, LB., Neira, L., Ruseckaite, R.A. 2015. Oregano and lavender essential oils as antioxidant and antimicrobial additives of biogenic gelatin films. Industrial Crops and Products, 71:205-13.
  4. Jamróz, E., Juszczak, L., Kucharek, M.2018. Investigation of the physical properties, antioxidant and antimicrobial activity of ternary potato starch-furcellaran-gelatin films incorporated with lavender essential oil. International journal of biological macromolecules, 114:1094-101.

  24.Hosseini S.F., Rezaei M., Zandi M. and Farahmandghavi, F. 2015. Bio-based composite edible films containing Origanumvulgare L. essential oil. Industrial Crops and products, 67: 403-413.

  25.Piñeros-Hernandez D., Medina-Jaramillo C., López-Córdoba A. and Goyanes S. 2017. Edible cassava starch films carrying rosemary antioxidant extracts for potential use as active food packaging. Food Hydrocolloids, 63: 488-495.

  1. Tongnuanchan, P., Benjakul, S., Prodpran, T., Pisuchpen, S., Osako, K. 2016. Mechanical, thermal and heat sealing properties of fish skin gelatin film containing palm oil and basil essential oil with different surfactants. Food Hydrocolloids. 56:93-107.

  27.Ahmad, M., Benjakul, S., Prodpran, T., Agustini, TW.2012. Physico-mechanical and antimicrobial properties of gelatin film from the skin of unicorn leatherjacket incorporated with essential oils. Food Hydrocolloids, 28(1):189-199.

  1. Alexandre, EMC., Lourenço, RV., Bittante, AMQB., Moraes, ICF. 2016. Gelatin-based films reinforced with montmorillonite and activated with nanoemulsion of ginger essential oil for food packaging applications. Food Packaging and Shelf Life, 10:87-96.
  2. Al-Hassan, A., Norziah, M. 2012. Starch–gelatin edible films: water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizers. Food Hydrocolloids, 26(1):108-17.

  30.Ghadermarzi, R., Keramat, J and Goli SA, 2013. The effect of oregano essential oil on the properties of hydroxypropyl methyl cellulose edible film. Quarterly journal of new food technologies, 2(7) 61-74.

  1. Cheng, S., Wang, W., Li, YGao.G., Zhang, K., Zhou, J.2019. Cross-linking and film-forming properties of transglutaminase-modified collagen fibers tailored by denaturation temperature. Food chemistry, 271:527-35.

  32.Fadaei, M ., Fallah, A., Taheri, A.,2020.  Effect of Edible Starch Coating Enrichmed with Pennyroyal (Mentha pulegium) Essential Oil on Shelf life of Rainbow Trout Fillet Esmail Pirali khirabadi1 , Journal of Veterinary Research,  75:3, 300-309.

  1. Hosseini, SF., Rezaei, M. 2016. Development of flexible bactericidal films based on poly (lactic acid) and essential oil and its effectiveness to reduce microbial growth of refrigerated rainbow trout. LWT-Food Science and Technology, 72:251-60.
  2. Shahbasi, Y., Mosavi, MH. 2016. Study on the effect of Ziziphora clinopodioides essential oil and methanolic pomegranate peel extract on physical, mechanical and antibacterial properties of edible chitosan film. Food technology research journal, 27(2): 121-134.

  35.Nouraddini, M , M Esmaiili, M and Mohtarami, F.2018.  Development and characterization of edible films based on corn starch and eggplant powder with Mentha longifolia L. essential oil. Journal of Food Researches.29:4, 171-184.