تاثیر خاک تونسیل بر کاهش مقدار پاتولین در آب سیب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران

2 استادیار،گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: پاتولین مایکوتوکسینی است که بوسیله گونه های مختلفی از قارچها بویژه Penicillium و Aspergillus تولید می شود. اکثر این قارچها روی میوه های فاسد شده به ویژه سیب، گلابی، انگور و هلو رشد می کنند. استاندارد جهانی حضور این ماده در آب سیب و سایر آبمیوه ها درحدود ppb 50 می باشد. اندازه گیری مقدار این مایکوتوکسین از این لحاظ مهم است که پاتولین طیف گسترده ای از سمیت دارد، از جمله سرطانزایی که می تواند اثر سوئی بر سلامتی داشته باشد. باتوجه به ثبات مولکول، مقدار قابل توجهی از پاتولین در محصولات سیب همچنان حضور دارد. تحقیقات بر روی خواص درمانی سیب و محصولات آن به دلیل ویژگی های درمانی آن و افزایش محبوبیت در میان مصرف کنندگان افزایش یافته است. در این میان نگرانی از آلودگی سیب ها به سم پاتولین باعث افزایش نظارت بر روند تولید محصولات و استفاده از روش های مناسب برای کاهش این سم شده است. هدف از این تحقیق بررسی کاهش میزان پاتولین در آب سیب توسط خاک معدنی و ارزان قیمت تونسیل می باشد.
مواد و روش ها: به منظور بررسی کاهش میزان پاتولین در نمونه های مورد بررسی، خاک تونسیل با مقادیر 1، 2 و 5 گرم در لیتر در زمان های 5، 15 و 30 دقیقه در دمای اتاق به آب سیب اضافه گردید و کاهش مقدار سم پاتولین با استفاده از روش HPLC مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج به خوبی نشان داد که خاک تونسیل به عنوان یک جاذب با داشتن قابلیت جذب سطحی بالا مقدار پاتولین را بصورت خوبی کاهش می دهد. با افزایش غلظت خاک تونسیل و زمان تاثیر آن، مقدار پاتولین در آب سیب کاهش قابل ملاحظه ای داشته و به نزدیک صفر می رسد. نتایج حاصل از استفاده از تونسیل با مقادیر 1، 2 و 5 گرم در لیتر با زمان های تاثیر 5، 15 و 30 دقیقه نشان می دهد که با استفاده از کمترین مقدار تونسیل (1گرم در لیتر) با کمترین زمان تاثیر (5 دقیقه) مقدار پاتولین به کمتر از نصف آن کاهش می یابد.
نتیجه گیری کلی: پس ازانجام آزمایش های ذکرشده و بررسی نتیجه به دست آمده از دستگاهHPLC ، نتیجه می گیریم که خاک تونسیل توانایی جذب پاتولین آب سیب را دارد و نسبت به مقدار و مدت زمان استفاده توانایی آن افزایش می باید. بطورکلی، می توان به کمک روش ذکرشده در این گزارش به طور ساده و دقیق مقدار پاتولین را در آب سیب تعیین کرد. این روش در کارخانجات تولیدکننده آبمیوه برای کاهش میزان پاتولین و نشان دادن کیفیت جاری آب سیب از نظر مقدار پاتولین توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tonsil clay on the reduction of patulin amount in apple juice

نویسندگان [English]

 • Sina Sadeghzadeh 1
 • Masomeh Aghazadeh 2
1 M.S Graduated Student, Department of Food Science and Technology, Maku Branch, Islamic Azad University, Maku, Iran
2 Department of Food Science and Technology, Maku Branch, Islamic Azad University, Maku, Iran,
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Patulin is a mycotoxin produced by various species of fungi, especially Penicillium and Aspergillus. Most of these fungi grow on rotten fruits, especially apples, pears, grapes and peaches. The global standard for the presence of this substance in apple juice and other juices is about 50 ppb. Measuring the amount of this mycotoxin is important because patulin has a wide range of toxicities, including carcinogens that can have adverse health effects. Due to the stability of the molecule, a significant amount of patulin is still present in apple products. Research on the healing properties of apples and their products has increased due to its healing properties and increasing popularity among consumers. Meanwhile, concerns about the contamination of apples with patulin toxin have led to increased monitoring of crop production and the use of appropriate methods to reduce this toxin. The aim of this study was to investigate the reduction of patulin in apple juice by cheap mineral soil of Tonsil.
Materials and methods: In order to reduce the amount of patulin in the samples, tonsil clay with amounts of 1, 2 and 5 g/l was added to apple juice at 5, 15 and 30 minutes at room temperature to reduce the amount of toxin. Patulin amount was examined by HPLC method.
Results: The results showed that tonsil clay as an adsorbent with high adsorption capacity reduces the amount of patulin well. With increasing the concentration of tonsil clay and its effect time, the amount of patulin in apple juice decreases significantly and reaches close to zero. The results of using tonsil clay with values of 1, 2 and 5 g/l with impact times of 5, 15 and 30 minutes show that using the lowest amount of tonsils (1 g/l) with the lowest impact time (5 minutes) patulin is reduced to less than half.
Conclusion: After performing the mentioned experiments and reviewing the result obtained from the HPLC device, we conclude that the tonsil clay has the ability to absorb the patulin of apple juice and its ability should be increased according to the amount and duration of use. In general, the amount of patulin in apple juice can be easily and accurately determined using the method mentioned in this report. This method is recommended in juice factories to reduce the amount of patulin and show the current quality of apple juice in terms of the amount of patulin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Patulin
 • Tonsil clay
 • Apple juice
 • High performance liquid chromatography
 1. Linglai, C., You, M., and Yang, C.D. 2000. Detection of mycotoxin patulin in apple juice. Journal of Food and Drug Analysis. 8:2.85-96.
 2. Ough, C.S., and Corison, C.A. 1980. Measurement of patulin in grapes and wines. Journal of Food Science. 45: 476-478.
 3. Prieta, J., Moreno, M.A., Blanco, J.L., Suarez, G., and Dominguez, L. 1992. Determination of patulin by diphasic dialysis extraction and thin- layer chromatography. Journal of Food Protection. 55:1001-1002.
 4. Rovira, R., Ribera, F., Sanchis, V., and Canela, R. 1993. Improvements in the quantification of patulin in apple juice by high performance liquid chromatography. Journal of Agricultural Food Chemistry. 41: 214-216.
 5. Artik, N., Cemeroglu, B., Aydar, G., and Saglam, N. 1995. Use of activated carbon for patulin control in apple juice concentrates. Journal of Agriculture and Forestry. 19: 4.259-265.
 6. Allameh, A., and Razzaqi Abyaneh, M. 2001. Mycotoxins, Imam Hussein University Press (In Persian).
 7. Mortazavi, A., and Tabatabaei, F. 1997. Fungal toxins. Ferdowsi University of Mashhad Publications (In Persian).
 8. McDonald, S., Long, M., and Gilbert, J. 2000. Liquid chromatographic method for determination of patulin in clear and cloudy apple juices and apple puree: collaborative study. Journal of AOAC International. 83.1387-1394.
 9. Harrison, M.A. 1989. Presence and stability of patulin in apple products. A Review. Journal of Food Safety. 9: 147-153.

10.Moller, T.E., and Josephson, E. 1980. Rapid high - pressure liquid chromatography of patulin in apple juice. Journal of Association of. Analytical Chemistry. 63.1055-1056.

11.Varnam, A.H., and Sutherland, J.P. 1994. Beverages: Technology, Chemistry and Microbiology. Chapman and Hall. UK. 26-72.

12.Zegota, H., Zegota, A., and Bachmann, S. 1988. Effect of irradiation on the Patulin content and chemical composition of apple juice concentrates. Zeitschrift- Fuer- Leben Smittel- Untersuchung- Und- Forschung. 187: 4. 235-238.

13.Stinson, E.E., Osman, S.F., and Bills, D.D. 1979. Water-Soluble products from patulin during alcoholic fermentation of apple juice. Journal of Food Science. 44. 788-789.

14.Gokmen, V., and Acar, J. 1996. Rapid reversed-phase liquid chromatographic determination of patulin in apple juice. Journal of Chromatography A. 730: 53-58.

15.Fathi-Achachlouei, B., Ahmadi-Zenouz, A., Assadi, Y., Hesari, J., and Asghari Zakaria R. 2005. The effect of activated carbon on the reduction of patulin in apple juice. Iranian Journal of Food Science and Technology. 2:2.83-75 (In Persian).

16.Sands, D.C., McIntyre, J.L., and Walton, G.S. 1976. Use of activated charcoal for the removal of patulin from cider. Applied and environmental microbiology. 32. 388-91.

17.Hameed, B.H., and El-Khaiary, M.I. 2008. Equilibrium, kinetics and mechanism of malachite green adsorption on activated carbon prepared from bamboo by K2CO3 activation and subsequent gasification with CO2. Journal of hazardous materials. 157: 344-51.

18.Shephard, G.S., and Leggott, N. 2000. Chromatographic determination of the mycotoxin patulin in fruit and fruit juices. Journal of Chromatography A. 882. 17-22.

19.Fathi-Achachlouei, B., Ahmadi-Zenouz, A., Assadi, Y., and Hesari, J. 2007. Reduction of patulin content in apple juice concentrate using activated carbon and its effects on several chemical constituents. Journal of Food, Agriculture & Environment. 5:1.84-88.