تأثیر تیمارهای مختلف شفاف‌سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تیمارهای مختلف با مواد کمک صافی بر کیفیت آب انار بود. انار مورد استفاده در این پژوهش از واریته ملس بود. تیمارهای مختلف در شرایط شفاف‌سازی سرد مورد مطالعه شامل: آنزیم پکتولیتیک، آنزیم پکتولیتیک- ژلاتین- بنتونیت، آنزیم پکتولیتیک- ژلاتین- سیلیکاسل، آنزیم پکتولیتیک- ژلاتین- بنتونیت- سیلیکاسل، ژلاتین- بنتونیت، ژلاتین- سیلیکاسل، ژلاتین- بنتونیت- سیلیکاسل بودند. تیمار آنزیم پکتولیتیک- ژلاتین- بنتونیت- سیلیکاسل بالاترین میزان کاهش را نظر کدورت (34/65 درصد)، مقدار پکتین (33/83 درصد)، چگالی (72/0 درصد) و ویسکوزیته (97/33 درصد) در مقایسه با آب انار خام داشت (05/0P

عنوان مقاله [English]

Effect of different classical clarification methods on physico-chemical and rheological properties of pomegranate juice

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the influence of various treatments with filter-aids on pomegranate juice quality. The pomegranate used in this study was malas variety. Different treatments in cold clarification method attempted were pectolitic enzyme, pectolitic enzyme-gelatin-bentonit, pectolitic enzyme-gelatin-silica sol, pectolitic enzyme-gelatin-bentonit-silica sol, gelatin-bentonit, gelatin-silica sol; gelatin-bentonit-silica sol. Pectolitic enzyme-gelatin-bentonit-silica sol treatment was superior in reducing turbidity (65.34%), pectin content (83.33%), density (0.72%) and viscosity (33.97%) in comparison with control sample (crude juice) (P