بررسی فعالیت پری-بیوتیکی پلی ساکاریدهای استخراج شده از بلوط

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

سابقه و هدف: کنترل وضعیت میکرو فلور روده‌ای میزبان می‌تواند در جلوگیری از بروز برخی بیماری‌های مزمن مانند چاقی و برخی بیماری‌های مرتبط با آن مانند دیابت نوع 2 موثر باشد. پری-‌بیوتیک‌ها به عنوان مواد غذایی غیر قابل هضمی هستند که از طریق تحریک انتخابی رشد یا فعالیت پروبیوتیک‌ها در روده بزرگ اثرات سلامتی بخش برای میزبان به دنبال خواهند داشت. برخی مزایای سلامتی بخش مرتبط با پری-‌بیوتیک‌ها عبارتند از: عملکرد بهتر سیستم ایمنی، اثر بر جذب مواد معدنی، کاهش بروز غده‌ها و سرطان، کاهش احتمال ابتلا به اسهال و بیماری‌های عفونی، کاهش بروز بیماری‌هایی همچون بیماری روده‌ای، بیماری قلبی، دیابت غیر وابسته به انسولین، چاقی و پوکی استخوان. هدف از این مطالعه بررسی قابلیت پری-‌بیوتیکی پلی‌ساکارید استخراج شده از بلوط (AP)، فعالیت آنتی اکسیدانی، ارتباط خصوصیات ساختاری و خصوصیات عملکردی بود.
مواد و روش‌ها: پلی‌ساکارید‌های میوه‌ی بلوط (AP) بعد از طی مراحل چربی‌زدایی، استخراج با آب داغ و رسوب با اتانول جداسازی شد. سپس مقاومت AP نسبت به شرایط هضم اسیدی و آنزیمی به صورت برون تنی بررسی شد. در مرحله‌ی بعد اثر AP بر رشد باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7) در مقایسه با پری-‌بیوتیک تجاری اینولین (In) مورد بررسی قرار گرفت. اسیدهای چرب کوتاه زنجیر تولید شده یا محصول نهایی حاصل از تخمیر به وسیله‌ی باکتری پروبیوتیک در محیط حاوی In و AP به همراه پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7) به وسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی AP نیز به واسطه مهار رادیکال آزاد DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی ارتباط خصوصیات ساختاری و شناسایی گروه‌های عاملی AP از روش تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) و رزونانس مغناطیس هسته (NMR) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی مقاومت به هضم نشان داد AP نسبت به شرایط شبیه‌سازی شده‌ی هضم مقاومت خوبی نشان داده و میزان هیدرولیز آن حداکثر 3% بود. همچنین AP قابلیت تحریک رشد باکتری پروبیوتیک و افزایش زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک مورد مطالعه (لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7) را داشت. نتایج حاصل از بررسی اسیدهای چرب کوتاه زنجیر تولید شده در محیط‌های حاوی AP و In نشان داد اسید استیک به عنوان اسید غالب بوده و مقادیر کمی اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک در محیط حاوی اینولین نیز شناسایی شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی AP در غلظت‌های 20 و 40 میلی‌گرم بر لیتر به ترتیب حدود35/1 ±94/69 و 78/1± 24/82 درصد بود. باندهای شاخص مرتبط با فعالیت آنتی‌اکسیدانی شامل کربونیل، سولفات و پیوندهای بتا در طیف FTIR و NMR مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد ترکیبات استخراج شده از بلوط می‌تواند به عنوان یک پری-‌بیوتیک مناسب استفاده شود. به نظر می‌رسد فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا و خاصیت پری-‌بیوتیکی مناسب AP با هم مرتبط هستند. با توجه به افزایش تقاضا برای ترکیبات پری-‌بیوتیک و قیمت بالای ترکیبات پری-‌بیوتیک موجود، بلوط می‌تواند به عنوان منبع بالقوه برای استخراج ترکیبات پری-‌بیوتیک و کاربرد در مواد غذایی فراسودمند و دارای اثرات سلامتی بخش مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of prebiotic activity of polysaccharides extracted from acorn

چکیده [English]

Background and objectives: It is well accepted that the modulation of the intestinal microbiota of the host could be helpful in the prevention of chronic diseases, including obesity and related disorders, such as type 2 diabetes. Prebiotics are non-digestible food ingredient that beneficially affects the host by selectively stimulate the growth and / or activity of probiotics in the large intestine and thus improves host health. Some health benefits include: better immune response, effect on mineral absorption, reduction in incidence of tumours and cancers, reduced risk of infection and diarrhea, reduction in incidence of diseases such as intestinal disease, cardiovascular disease, non-insulin dependent diabetes, obesity and osteoporosis. The aim of this study was to evaluate the prebiotic potential of polysaccharides isolated from acorn fruit (AP), antioxidant activity, relation between structural property and functional property.

Materials and methods: AP were extracted from acorn fruit after defatting, extraction by hot water and precipitation with ethanol. Then in vitro resistance of AP to acidic and enzymatic digestion was evaluated. In the second step the effect of AP on probiotic (L.plantarum A7) growth was studied in comparison to commercial prebiotic (Inulin-In) and glucose supplemented medium. The short chain fatty acids (SCFA) or the fermentation end products in AP and In supplemented media with probiotic (L.plantarum A7) were analysed using gas chromatography- mass spectrometry (GC/MS). The antioxidant activity of AP was evaluated by DPPH scavenging ability. FTIR spectroscopy and NMR were used to study structural properties and to identify its functional groups of AP.

Results: AP showed that it was resistant to hydrolysis by artificial human gastric juice, giving maximum hydrolysis of 3%. AP also found capable of the growth stimulating and viability increasing of studied probiotic (L.plantarum A7). The short chain fatty acids profile in AP and In supplemented media was dominated by acetic acid, followed by minor amounts of propionic acid and butyric acid were detected in AP and In supplemented media, respectively. AP scavenged DPPH radicals by 69.94± 1.35 %, 82.24± 1.78 at 20 mg/ml, 40mg/ml. Characteristic bands related to antioxidant capability including carboxyl, sulphate and β-glycosidic linkages were observed in IR and NMR spectra of AP.
Conclusion: Study conducted reflects a good sign for the AP to be exploited as a promising prebiotic Our results showed high antioxidant activity of AP seems to be related to better prebiotic potential. Because of increasing demand for prebiotics and high price of commercially available prebiotics, acorn could be a potential source of prebiotic compounds which may be used in functional food and healthier products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acorn
  • Antioxidant activity
  • Functional food
  • Prebiotic
1.Biedrzycka, E., and Bielecka, M. 2004. Prebiotic effectiveness of fructans of different degrees
of polymerization. Trends in Food Science and Technology. 15: 170–175.
2.Cai, W., Gu, X., and Tang, J. 2008. Extraction, purification and characterization of the
polysaccharides from Opuntia milpa alta. Carbohydrate Polymer. 71: 403-410.
3.Ding, X., Feng, S., Cao, M., Li, M., Tang, J., Guo, C., Zhang, J., Sun, Q., Yang, Z., and Zhao,
J. 2010. Structure characterization of polysaccharide isolated from the fruiting bodies of
Tricholomamatsutake. Carbohydrate Polymer. 81: 942–947.
4.Ebrahimi, A., Khayami, M. and Nejati, V. 2012. Comparison of antibacterial effects of
different parts of Quercus persica against Escherichia Coli O157:H7. Journal of Gonabad
University of Medical Science. 18: 1. 11-18. (In Persian)
5.Firdaus, A., Nurul Azmi, M., Mustafa, S., Hashim, D., and Abdul-Manap, Y. 2012. Prebiotic
activity of polysaccharides extracted from Gigantochloa Levis (Buluh beting) shoots.
Molecules. 17: 1635-1651.
6.Ghaderi Ghahfarokhi, M., Sadeghi Mahoonak, A. R., Alami, M., Azizi, M. H. and Ghorbani,
M. 2012. Study on antioxidant activities of phenolic extracts from fruit of a variety of Iranian
Acorn (Q. castaneifolia var castaneifolia). Journal of Food Science and Technology. 35:
9.45-56. (In Persian)
7.Gao, Sh., Lai, C., and Cheung, P. 2009. Nondigestible carbohydrate isolated from medicinal
mushroom Sclerotia as novel prebiotics. International Journal of Medical Mushrooms. 11: 1-8.
8.Jahanbin, K., Moini, S., Gohari, A., Emam-Djomeh, Z., and Masi, P. 2012. Isolation,
purification and characterization of a new gum from Acanthophyllum bracteatum roots. Food
Hydrocolloid. 27: 14-21.
9. Jain, S. K., Jain, A., Gupta, Y., and Ahirwar, M. 2007. Design and development of hydrogel
beads for targeted drug delivery to the colon. American Association of Pharmaceutical
Scientist. 8: 1-8.
10.Jiao, G., Yu, G., Zhang, J., and Stephen Ewart, H. 2011. Chemical structures and
bioactivities of sulfated polysaccharides from marine algae. Drugs. 9: 196-223.
11.Kukkonen, K., Savilahti, E., Haahtela, T., Juntunen-Backman, K., Korpela, R., Poussa, T.,
Tuure, T., and Kuitunen, M. 2007. Probiotics and prebiotic galactooligosaccharides in the
prevention of allergic diseases: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal
of Allergy and Clinical Immunology. 11: 192-198.
12.Liu, J., Miao, S., Wen, X., and Sun, Y. 2009. Optimization of polysaccharides (ABP)
extraction from the fruiting bodies of Agaricus blazei Murill using response surface
methodology (RSM). Carbohydrate polymer. 78: 704-709.
13.Luo, A., He, X., Zhou, S., Fan, Y., and Chun, Z. 2010. Purification, composition analysis
and antioxidant activity of the polysaccharides from Dendrobium nobile Lindl. Carbohydrate
Polymer. 7: 1014–1019.
14.Miles, A., and Misra, S.S. 1938. The estimation of the bactericidal power of the blood.
Journal of Hygiene. 38: 732-749.
15.Mirlohi, M., Soleimanian- zad, S., Dokhani, S., and Sheikh-Zeinoddin, M. 2008.
Identification of Lactobacilli from Fecal Flora of Some Iranian Infants. Iranian Journal of
Pediatrics. 18: 357-363.
16.Mirlohi, M., Soleimanian- zad, S., Dokhani, S., Sheikh-Zeinoddin, M., and Abghari, A.
2009. Investigation of acid and bile tolerance of native Lactobacilli isolated from fecal
samples and commercial probiotics by growth and survival studies. Iranian Journal of
Biotechnology. 7: 233- 240.
17.Molan, A.L., Flanagan, J., Wei, W.P., and Moughan, J. 2009. Selenium-containing green tea
has higher antioxidant and prebiotic activities than regular green tea. Food Chemistry. 114:
829–835.
18.Norajit, K., Kim, K., and Ryu, G.H. 2010. Comparative studies on the characterization and
antioxidant properties of biodegradable alginate films containing ginseng extract. Journal of
Food Engineering. 98: 377–384.
19.Pereira, L., Amado, A., Critchley, A., Velde, F., and Ribeiro-Claro, P. 2009. Identification of
selected seaweed polysaccharides (phycocolloids) by vibrational spectroscopy (FTIR-ATR
and FT-Raman). Food Hydrocolloid. 23: 1903–1909.
20. Popovi, B.M., Stajner, D., Zdero, R., Orlovi, S., and Gali, Z. 2013. Antioxidant
characterization of oak extracts combining spectrophotometric assays and chemometrics.
The Scientific World Journal. 1-8.
21.Ramnani, P., Chitarraria, R., Tuohya, K., Grant, J., Hotchkiss, S., Philp, K., Campbell, R.,
Gill, C., and Rowlanda, I. 2011. In vitro fermentation and prebiotic potential of novel low
molecular weight polysaccharides derived from agar and alginate seaweed. Anaerobe. 1-6.
22.Saad, N., Delatte, C.M. Urdaci, J.M., and Bressollier, P. 2013. An overview of last advances
in probiotic and prebiotic field. LWT- Food Science and Technology. 50: 1-16.
23. Saffarzadeh, A., Vincze, L., and Csapo, J. 1999. Determination of the chemical composition
of acorn (Quercus branti), pistaciaatlantica, pistaciakhinjuk seeds as non-conventional
feedstuffs. Acta agrarian kaposvariensis. 3: 59-69.
24.Wang, Y. 2009. Prebiotics: Present and future in food science and technology. Food
Research International. 42: 8–12.
25.Wang, Y., Han, F., Hu, B., Li, J., and Yu, W. 2006. In vivo prebiotic properties of alginate
oligosaccharides prepared through enzymatic hydrolysis of alginate. Nutrition Research. 26:
597-603.
26.Wichienchot, S., Thammarutwasik, P., Jongjareonrak, A., Chansuwan, W., Hmadhlu,
Hongpattarakere, P., Itharat, A., and Ooraikul, B. 2011. Extraction and analysis of prebiotics
from selected plants from southern Thailand. Songklanakarin. Journal of Science and
Technology. 33: 517-523.
27.Wichienchot, S., Jatupornpipat, M., and Rastall, R. A. 2010. Oligosaccharides of pitaya
(dragon fruit) flesh and their prebiotic properties. Food Chemistry. 120: 850–857.
28.Yang, B., Prasad, K., Haihui, X., Lin, S., and Jian, Y. 2011. Structural characteristics of
oligosaccharides from soy sauce lees and their potential prebiotic effect on lactic acid
bacteria. Food Chemistry.126: 590–594.