تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه فیزیک، دانشگاه تبریز

3 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: کاربرد تابش های نوری مختلف بویژه طول موج کوتاه و لیزر در صنعت غذا به جهت غیر فعال سازی شمار زیادی از میکروارگانیسم پاتوژن غذا زاد عامل ایجاد بیماری و مسمومیت به عنوان یک تکنولوژی مناسب و جدید مطرح می باشد. مواد و روش ها: تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر ویژگی های ساختاری (با استفاده از-PAGE SDS) و فیزیکوشیمیایی (ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیکی و pH) پروتئین های سفیده تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: ارزیابی های الکترفورز نمونه های سفیده تخم مرغ نشان داد که تیمارهای لیزر موج پیوسته سبز در این مطالعه فاقد تاثیری بر خصوصیات ساختاری و باندهای پروتئینی سفیده¬ تخم مرغ بوده و همچنین اثرات نامطلوبی در خصوصیات ارگانولپتیکی (رنگ و بو) سفیده تخم مرغ ایجاد ننمود. نمونه کنترل و نمونه های تیمار شده هیچ گونه تفاوت آماری معنی داری را در مقادیر pH شان نشان ندادند. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از روش تابش لیزر موج پیوسته سبز در عرصه سالم سازی تخم مرغ های شکسته در صنعت غذا می تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of green Continuous Waves Laser on physicochemical properties of egg Albumen proteins

نویسندگان [English]

  • R. M. 1
  • E. Sa. 2
  • M.S. H. 3
چکیده [English]

Application of optical radiation such as laser and other short wavelength radiation for inactivation of many food-borne pathogen microorganisms in food industry (as major challenges in the food industry and so that many diseases are resulted from this food contamination) was known as a new technology.
Material and Methods: effects of green Continuous Waves lasers on structural (using SDS-PAGE method) and physicochemical properties (organoleptic and pH value) of egg Albumen proteins was studied. Finding: The results of SDS-PAGE showed that none of the laser radiation treatments, had not changes in structural nor Organoleptic properties (including color and odor quality) of egg white proteins even at the highest time used, Evaluation of the pH values showed no significant difference between control and treated samples in this study. Conclusion: using of the green continuous-wave laser irradiation method in the food industry can be considered as a new sanitation method for breaking eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser
  • Electrophoresis
  • Egg
  • Protein