نانو کمپلکس های ژلان -کازئینات به عنوان حامل امگا سه: بررسی اندازه ذرات، رئولوژی و کارایی انکپسولاسیون

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز

3 استادیار مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 کارشناس ارشد صنایع غذایی مرکز تحقیق و توسعه شرکت تکدانه، مرن

چکیده

نانوکمپلکس¬های بیوپلیمری، دسته¬ای از نانو حاملها هستند که بیشتر با استفاده از برهم کنش های بین پلی ساکاریدها و پروتئین ها تولید می¬شوند. آنها توانایی حمل، حفاظت و افزایش دسترسی زیستیِ مواد غذا- داروی آبگریز در محلولهای آبی را دارند. در این تحقیق، کمپلکس¬های ژلان-کازئینات حاوی امگا سه، با افزودن محلول¬های ژلان به سیستم کازئینات حاوی امگا سه و تنظیم pH به زیر نقطه ایزوالکتریک کازئینات (9/4 PI =) تولید شدند. با افزایش غلظت کازئینات از 1/0 به 5/0 و سپس 1 درصد، در غلظت ثابتی از صمغ ژلان، اندازه ذرات به صورت پیوسته افزایش یافت و افزودن صمغ ژلان به محلولهای کازئینات در دو غلظت 05/0 و 1/0درصد، موجب کاهش اندازه ذرات گردید. در غلظتهای 1/0 درصد ژلان و کازئینات، کوچکترین ذرات (385 نانومتر) تشکیل شدند و قطر بیش از 50 درصد ذرات، زیر 372 نانومتر و بیش از 90 درصد ذرات زیر 1170 نانومتر بودند. آزمون کدورت سنجی نشان داد که با افزایش غلظت ژلان از 05/0 به 1/0 درصد، کدورت کاهش می یابد که به کاهش اندازه ذرات نسبت داده شد. نتایج رئومتری نشان داد که، کمترین ویسکوزیته در نمونه¬های با ژلان 1/0 درصد و بیشترین ضریب قوام، رفتار روان شونده با برش و مدولهای ویسکوالاستیک در نمونه های با ژلان 05/0 درصد قابل مشاهده است. مطابق نتایج آنالیز با کروماتوگرافی گازی، با افزایش کازئینات و ژلان، درصد درون پوشانی به ترتیب کاهش و افزایش می یابد و بالاترین میزان سطح درون پوشانی در نمونه با کازئینات 1/0- ژلان 1/0 درصد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gellan -Caseinate Nanocomplexes as a Carrier of Omega-3 Fatty Acids: study of Particle size, Rheological Properties and Encapsulation Efficiency

نویسندگان [English]

  • chia azizanbari 1
  • Babak Ghanbarzadeh 2
  • hamed hamishehkar 3
  • mohammadyar hosseini 4
2 University of Tabriz
چکیده [English]

Biopolymer based nano-complex is a category of nano-carriers which are produced by interaction between protein and polysaccharide. They can carry hydrophobic nutriciuticals in aqueous solutions and also cause to increase of protection and bioavailability of encapsulated active materials. In this research, gellan-caseinate complexes containing omega3 were produced by adding gellan solutions to caseinate solutions containing omega3 and adjusting pH to below of caseinate isoelectric point (pI=4.9). The results of particle size studies by lazar diffractions showed that particle sizes were continues increased with increasing caseinate concentration from 0.1 to 0.5 and 1% and adding gellan gum to caseinate solutions in two level of 0.05 and 0.1 % caused to decrease in size. The smallest particle (385 nanometer) were produced at the level of 0.1 % of gellan and caseinate and at this concentration, more than 50% and 90% of particles had diameter below 372 nm and 1170 nm, respectively. The turbidity increased with increasing gellan concentration from 0.5 to 0.1 which attributed to decreasing of particle size. The rheometry results showed that the lowest viscosity and highest consistency, shear thinning behavior and viscoelastic behavior could be observed at samples containing 0.1% and 0.05 % gellan, respectively. Gas chromatography results showed which increasing caseinate and gellan caused to decrease and increase in encapsulation percent, respectively and the highest level of encapsulation were observed at complex containing 0.1% gellan and 0.1%caseinate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encapsulation
  • Particle size
  • rheology