یخ پوشانی میگوی منجمد با استفاده از هیدروکلوئید کیتوزان به منظور بهبود ویژگی های کیفی آن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 گروه پژوهشی فرآوری آبزیان و دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز

4 استاد بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز

5 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این پژوهش، فرایند یخ پوشانی (لعاب دهی) میگوی منجمد بوسیله محلول کیتوزان به منظور محافظت از میگوی منجمد در برابر تغییرات نامطلوب شیمیایی و فیزیکی، انجام شد. آثار یخ پوشانی با محلول 2 درصد کیتوزان بر کیفیت میگوی کامل، میگوی خام و میگوی پخته شده ( بدون سر، دم و پوسته) در مدت 6 ماه نگهداری در دمای Cº2±18- مورد بررسی واقع گردید و با نمونه های میگوی یخ پوشانی شده با آب، تیمار متابی سولفیت سدیم و شاهد مقایسه شد. میزان بازده پس از لعاب دهی، افت در اثر انجماد، میزان آبچک، میزان آبچک بعد از پخت، میزان آبچک پس از باز شدن یخ، عدد پر اکسید و خصوصیات حسی (رنگ، بو، بافت و پذیرش کلی) نمونه های میگو در زمان صفر انجماد و پس از 6 ماه نگهداری به صورت منجمد، اندازه گیری و ارزیابی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که فرایند یخ پوشانی میگو با محلول 2 درصد کیتوزان به عنوان روشی مؤثر در حفاظت از میگوی منجمد عمل می کند و این فرایند در مقایسه با یخ پوشانی با آب، تیمار متابی سولفیت سدیم و شاهد از تأثیر مطلوب تری بر خوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ice-glazing of Frozen Shrimp Using Chitosan Hydrocolloid For Improving Its Qualitative Properties

نویسندگان [English]

  • S. M. 1
  • M. M. 2
  • gh. m. 3
  • J. J. 4
  • Y. M. 5
چکیده [English]

In this study, ice-glazing process of frozen shrimp by chitosan was applied to protect the frozen shrimp from undesirable chemical and physical changes. The effects of 2% chitosan solution glazing on quality of whole, raw and cooked (without head, tail and shell) shrimps stored at -18±2ºC for 6 months were investigated and compared with water glazing, sodium metabisulfite treatment control. Glazing yield, thaw yield, freezing loss, drip loss, cooking drip loss, thawing loss, peroxide value and sensory characteristic (color, odor, texture and overall acceptance) of shrimp samples were determined and evaluated at o day and 6 months after frozen storage time. The results of this study showed the effectiveness of the glazing process by 2% chitosan solution as a protecting method for frozen shrimps and this process was more desirable in comparison with water glazing, sodium metabisulfite treatment and control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freezing
  • Chitin
  • Drip loss
  • Thawing
  • Marine