اثر فرآیند ترکیبی خشک کردن اسمز- هوای داغ تحت خلا ناپیوسته بر روی برخی ویژگی های کیفی برش های پرتقال با استفاده از روش رویه پاسخ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of combined pulsed vacuum osmotic dehydration–hot air drying of Orange slices by response surface methodology