بازیابی حلال از میسلا روغن- هگزان کلزا با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Solvent Recovery from Canola Oil/Hexane Miscella Using Nanofiltration Membrane Process