اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی کاشانی نژاد

استادمهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kashaninejad.profcms.gau.ac.ir/
kashanigau.ac.ir
0000-0002-1299-1898

h-index: 40  

سردبیر

دکتر مرتضی خمیری

استاد میکروبیولوژی مواد غذایی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http:/khomeiri.profcms.gau.ac.ir
mkhomeiriyahoo.com
0000-0001-6119-5030

h-index: 27  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر زینب سلامت

استاد علوم غذایی، دانشگاه پوترا مالزی

www.upm.edu.my/
jinapputra.upm.edu.my
603-89468393
0000-0002-8369-9536

h-index: 60  

دکتر مهسا مجذوبی

دانشیار علوم غذایی، انستیتو فناوری رویال ملبورن، استرالیا

www.rmit.edu.au/
majzoobishirazu.ac.uk
0000-0002-0048-7707

h-index: 37  

دکتر حمید بهادر قدوسی

استاد علوم غذایی، دانشگاه متروپولتین لندن، انگلستان

www.londonmet.ac.uk/profiles/staff/hamid-ghoddusi/
h.ghoddusilondonmet.ac.uk
0000-0002-8972-0084

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه

دکتر گیتی کریم

استاد بهداشت مواد غذایی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~gkarim
gkarimut.ac.ir
0000-0002-2006-4998

h-index: 10  

دکتر فخری شهیدی

استاد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir
fshahidiferdowsi.um.ac.ir
0000-0002-5257-8205

h-index: 39  

دکتر مرضیه موسوی نسب

استاد علوم و صنایع غذایی،، دانشگاه شیراز

mosavishirazu.ac.ir
0000-0002-3265-5226

h-index: 29  

دکتر زهرا امام جمعه

استاد مهندسی مواد غذایی، دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir
emamjut.ac.ir
0000-0002-1690-1968

h-index: 60  

دکتر صبیحه سلیمانیان زاد

استاد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

soleimanian-zad.iut.ac.ir/
soleimancc.iut.ac.ir
0000-0002-6956-8468

h-index: 31  

دکتر محمدحسین عزیزی

استاد علوم و صنایع غذایی،، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir
azizit_mmodares.ac.ir
0000-0001-8350-7648

h-index: 36  

دکتر سیدعلی مرتضوی

استاد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir
morteza1937yahoo.com
0000-0002-5867-5161

h-index: 46  

دکتر محمد حجتی

استاد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/hojjati/fa
hojjatimyahoo.com
0000-0001-9873-0914

h-index: 26  

دکتر جواد حصاری

استاد تکنولوژی غذایی، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?jhesari
jhesaritabrizu.ac.ir
0000-0001-7027-0661

h-index: 26  

دکتر سیدمحمدعلی رضوی

استاد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/s.razavi
s.razavium.ac.ir
0000-0003-2450-6623

h-index: 57  

دکتر مرتضی خمیری

استاد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http:/khomeiri.profcms.gau.ac.ir
khomeirigau.ac.ir
0000-0001-6119-5030

h-index: 27  

دکتر علیرضا صادقی ماهونک

استاد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sadeghi.profcms.gau.ac.ir/
sadeghiazgau.ac.ir
0000-0002-7461-1440

h-index: 32  

دکتر محمد قربانی

استاد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

m-ghorbani.profcms.gau.ac.ir/
m.ghorbanigau.ac.ir
0000-0003-4393-4869

h-index: 31  

دکتر مهدی کاشانی نژاد

استاد مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kashaninejad.profcms.gau.ac.ir/
kashaninejadyahoo.com
0000-0002-1299-1898

h-index: 40  

دکتر یحیی مقصودلو

استاد صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

maghsoudlou.profcms.gau.ac.ir/
y.maghsoudlougau.ac.ir
0000-0003-2800-2350

h-index: 31  

دکتر سیدمهدی جعفری

استاد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http:/m-jafari.profcms.gau.ac.ir
jafarismhotmail.com
0000-0001-6877-9549

h-index: 102  

دکتر مهران اعلمی

دانشیار استاد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http:/alami.profcms.gau.ac.ir
mehranalamigmail.com
0000-0002-0076-2983

h-index: 29  

مدیر داخلی

دکتر علی مویدی

دانشیارعلوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

www.gau.ac.ir
amoayedigau.ac.ir
0000-0001-6646-878X

h-index: 10