پایداری روغن‌های زیتون بکر و تخم کدو بر حسب اندازه‌گیری ساختار ترکیبات قطبی به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Stability of the Virgin Olive and Pumpkin Seed Oils in terms of the Polar Compounds Composition Determined by High-Performance Size-Exclusion Chromatography (HPSEC)