تعیین ترکیب آمینواسیدی و بررسی نقطه ذوب و ویسکوزیته ژلاتین حاصل از پوست ماهی فیتوفاک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of Amino Acid Composition and Evaluation of Melting Point and Viscosity of Gelatin Extracted from Phytophag's Skin