استفاده از آنزیم پکتیناز و تیمار اتانولی در افزایش خلوص و راندمان لیکوپن استخراج شده از پوست گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

لیکوپن رنگ دانه طبیعی و غالب در گوجه فرنگی است که امروزه سعی در افزایش دست یابی به آن از گوجه فرنگی و فرآورده های آن می باشد. در این پژوهش جهت استخراج لیکوپن ابتدا از پیش تیمار آنزیمی پکتیناز در غلظت های 25 ،30، 35 و 40 میلی گرم بر کیلوگرم و زمان های اثر 30، 60، 90، 120 و 180 دقیقه در دمای ثابت 55 درجه سانتی گراد استفاده شد. سپس قبل از انجام استخراج ، نیمی از نمونه ها با اتانول 94  درصد در دمای 60 درجه سانتی گراد به مدت 5 ثانیه شستشو داده شدند. مشاه ده شد که تحت این شرایط میزان لیکوپن در اولئورزین با افزایش غلظت آنزیم افزایش می یابد و نمونه های تیمار شده با اتانول در مقایسه با نمونه های تیمار نشده با اتانول به طرز معنی داری افزایش یافت (0.01>P) به طوری که در نمونه های تیمار شده با اتانول بیش ترین مقدار لیکوپن در 100 گرم  اولئورزین در غلظت 35 میلی گرم بر کیلوگرم و زمان 60 دقیقه به مقدار 5/10744 میلی گرم رسید در حالی که بیش ترین مقدار لیکوپن در 100 گرم اولئورزین در نمونه های تیمار نشده با اتانول در غلظت 40 گرم بر کیلوگرم و زمان اثر 180 د قیقه، برابر با 63/3524 میلی گرم می باشد. در این حالت راندمان استخراج لیکوپن از 100 گرم پوست خشک شده گوجه فرنگی به ترتیب در نمونه های تیمار شده با اتانول و بدون تیمار با اتانول برابر با 5/10744 و 43/7930 میلی­گرم می­باشد.

عنوان مقاله [English]

The Use of pectinase and ethanol treatment for lycopene purity and yield enhacement extracted from tomato peel

چکیده [English]

Lycopene is a natural and dominant pigment in tomato which today its
extraction enhancement from tomato and tomato products is trying. In this study at
first wed use pectinase at 25, 30, 35 and 40 ml/Kg concentration at 0, 30, 60, 90,
120 and 180 effecting time in 55 0C constant temperature incubation. Then before
extraction half of samples were washed with 94% ethanol at 60 0C for 5 second. It
has been shown that in these conditions lycopene concentration in oleoresins
enhances with enzyme concentration and lycopene drived from ethanol treated
samples were higher than samples untreated with ethanol (P<0.01). In samples
treated with ethanol maximum lycopene in 110 g oleoresin was 10744.5 mg at 35
ml/Kg at 60 min whereas in samples untreated with ethanol lycopene concentration
was 3524.63mg/ 100g oleoresin at 40ml/Kg at 180 min. Lycopene extraction yield
from 100 g dried tomato peel in these conditions were 10744.5 and 7930.43 in
samples treated and untreated with ethanol, respectively.