بررسی اثر ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح شده حاوی کورکومین بر زنده مانی رده سلولی MCF-7 به روش آزمون MTT

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان شیمی مواد غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استاد، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار-گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی گرگان

5 استادیار، دانشکده داروسازی البرز

چکیده

سابقه و هدف:
سرطان پستان دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در جهان است. تا به امروز، شیمی درمانی رایج ترین درمان برای سرطان پستان بوده است. با این حال، برخی از ترکیبات طبیعی به دلیل طیف وسیعی از ویژگیهای زیست فعالی و سمیت کم در مدل های انسانی و حیوانی، به عنوان درمان های جایگزین شیمیایی برای سرطان پستان استفاده شده اند. کورکومین یک پلی فنول طبیعی با خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد سرطانی است. قابلیت درمانی کورکومین به طور قابل توجهی بوسیله حلالیت نسبتاً کم در آب و فراهمی زیستی پایین، محدود می گردد، بنابراین نیاز به حامل های مناسب دارد. صمغ مصطکی یک ترکیب طبیعی است که از گیاه مصطکی با نام علمی Pistacia lentiscus به دست می آید. هدف از این پژوهش تیمار شیمیایی صمغ مصطکی طبیعی (اصلاح شیمیایی)، تولید ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح شده حاوی کورکومین و بررسی خصوصیات ریخت شناسی، بار سطحی، توزیع اندازه ذرات، نحوه رهایش در محیط شبیه سازی شده دهانی و تاثیر ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح شده حاوی کورکومین بر زنده مانی سلول های سرطان پستان، رده سلولی MCF-7 جهت امکان سنجی استفاده در سامانه های غذایی مبتنی بر تحویل دهانی می باشد.
مواد و روش ها:
در این پژوهش صمغ مصطکی طبیعی بوسیله حلال های آلی و غیرآلی تیمار گردید. ریزپوشینه های صمغ مصطکی اصلاح‌شده حاوی کورکومین به روش امولسیون و تبخیر حلال تهیه شد.ریخت شناسی ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح شده حاوی کورکومین با استفاده از دستگاه‌ میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی، توزیع اندازه و بار سطحی به کمک دستگاه زتاسایزر، سمیت سلولی به روش MTT و الگوی رهایش کورکومین بر اساس مدل های ریاضی تعیین گردید.
یافته‌ها:
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺭﻭﺑﺸﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح‌شده حاوی کورکومین ﺩﺍﺭﺍﻱ سطحی ﺻﺎﻑ، بدون خلل و فرج ﻭ ظاهری ﻛﺮﻭﻱ ﺑﻮﺩ. شعاع ذرات در محدوده میکرومتر 5050-2093 نانومتر، اندازه شعاع میانگین (معادل) ذرات 3093 نانومتر و بار سطحی ذرات در حالت کلوئیدی (پتانسیل زتا) 2/0± 66/4- میلی ولت محاسبه شد. ضریب همبستگی در مدل ریاضی کورسمایر-پپاس جهت ارزیابی الگوی رهایش کورکومین از ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح شده حاوی کورکومین بالاترین مقدار را به خود اختصاص داد. نتایج حاصل از انجام آزمون سمیت سلولی نشان داد که ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح‌شده حاوی کورکومین در مقایسه با کورکومین آزاد هم در زمان 48 ساعت و هم در 72 ساعت تاثیر بیشتری بر کاهش زنده‌مانی سلول سرطانی پستان رده سلولی MCF-7 داشته است. غلظت ‌مهار‌میانه (IC50) ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح‌شده حاوی کورکومین پس از 48 ساعت گرمخانه‌گذاری 3/830 میکروگرم در میلی‌لیتر بود، در حالی که کورکومین آزاد حدود 6/460 میکروگرم در میلی‌لیتر محاسبه شد. IC50 ریزپوشینه صمغ مصطکی اصلاح شده حاوی کورکومین پس از 72 ساعت گرمخانه گذاری 2/014 میکروگرم در میلی لیتر بود، حال آنکه برای کورکومین آزاد در حدود 4/528 میکروگرم در میلی لیتر محاسبه شد.
نتیجه گیری:
یافته ها نشان داد که ریزپوشینه اصلاح شده صمغ مصطکی حاوی کورکومین به طور قابل توجهی از رشد سلول سرطان پستان رده سلولی MCF-7 جلوگیری می نماید. علاوه بر این، نتایج نشان داد که ریخت شناسی، بار سطحی و توزیع اندازه ذرات ریزپوشینه اصلاح‌شده صمغ مصطکی اصلاح شده حاوی کورکومین جهت استفاده در سامانه های غذایی مبتنی بر تحویل دهانی مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of modified Mastic Gum microcapsule containing Curcumin on MCF-7 cell line by MTT test

نویسندگان [English]

  • Ehsan Fayzi Karim Abadi 1
  • علیرضا Sadeghi Mahoonak 2
  • Mohammad Ghorbani 3
  • hoda shahiri tabarestani 4
  • Zahra Ataei 5
1 food science and engineering, Gorgan university of Agricultural sciences and Natural resources, Gorgan, Iran
2 Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran.
4 Assistant professor, Department of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran.
5 Assistant professor, Department of Pharmaceutics , Faculty of Pharmacy, Alborz university of medical sciences, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Breast cancer is the second leading cause of cancer-related death among women in the world. To date, chemotherapy has been the most common treatment for breast cancer. However, some natural compounds have been used as chemical alternative treatments for breast cancer due to their wide range of bioactive properties and low toxicity in human and animal models. Curcumin is a natural polyphenol with anti‌oxidant, anti-inflammatory, anti-microbial and anti-cancer properties. The therapeutic capability of Curcumin is remarkably restricted by its low solubility in water and low bioavailability. Therefore, it needs suitable carriers. Mastic gum is a natural resin obtained from broad-leaved variety of Pistacia lentiscus. The purpose of this research is to investigate the morphological characteristics, zeta potential, particle size distribution, release mode in the simulated oral environment, and the effects of modified Mastic gum microcapsule containing curcumin on MCF-7 cell line.
Materials and methods: This study was performed by an in vitro assay and the anticancer effects of Mastic gum microcapsule containing Curcumin were determined by MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyl tetrazolium bromide). The surface morphology, zeta potential and particle size distribution of modified Mastic gum microcapsule containing curcumin was investigated by FE-SEM, Zetasizer respectively.
Results: The images obtained from the scanning electron microscope showed that the modified Mastic Gum Microcapsule containing Curcumin had a smooth surface, without pores and a spherical appearance. The microcapsule particle size was in the range of 2093-5050 nm, the average size of the particles (equivalent radius) was 3093 nm. Zeta potential was measured -4.66±0.2(mv). Correlation coefficient in the Korsmeyer-Peppas mathematical model to evaluate the release pattern of curcumin from the modified Mastic Gum Microcapsule containing Curcumin had the highest value. Furthermore, results of MTT analysis demonstrated that modified Mastic gum microcapsule containing Curcumin had more cytotoxic effect (reduction effect) on breast cancer MCF-7 cell line, after 48 and 72 h of incubation compare free Curcumin in same dosage. The IC50 of modified Mastic gum microcapsule containing Curcumin was found to be 3.830 µg ml-1 after 48 h of incubation, while that of free Curcumin was calculated to be about 6.460 µg ml-1. The IC50 of modified Mastic Gum microcapsule containing Curcumin after 72 h incubation was found to be 2.014 µg ml-1, while that of free Curcumin calculated to be about 4.528 µg ml-1.
Conclusion: Our findings indicated that modified Mastic gum microcapsule containing curcumin had significan reduction effect on human breast cancer cell MCF-7 cell line in compare free Curcumin. Furthermore, our results showed that the surface morphology, zeta potential and particle size distribution of modified Mastic gum microcapsule containing Curcumin were suitable for using in food and drug product basis mouth releasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encapsulation
  • Chemical Modification
  • Curcumin
  • Mastic Gum
  • MTT Test