بهینه یابی متغیرهای مخلوط- فرآیند درتولید خامه قنادی شیر شتر با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه چند هدفه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: از آنجایی که الگوریتم جهش قورباغه به عنوان یک روش بهینه یابی نسبتا جدید مطرح است و در سال های اخیر قابلیت های خود را اثبات کرده است و متاسفانه اطلاعاتی درمورد خامه قنادی شیر شتر و اثرات جایگزین های چربی و شرایط مختلف تولید بر خصوصیات ان موجود نیست، لذا در این تحقیق، اثر مقادیر مختلف کربوکسی متیل سلولز (0 تا 2/0 درصد) و صمغ دانه شاهی (0 تا 2/0 درصد) به عنوان متغیرهای آزمایشی طرح مخلوط و کنسانتره پروتئین آب پنیر (2 تا 8 درصد) و مدت زمان هم زدن (2 تا 8 دقیقه) به عنوان متغیرهای آزمایشی طرح فرآیند بر ویژگی های فیزیکی و رئولوژیکی خامه قنادی شیر شتر مورد بررسی قرار گرفت و سپس این خصوصیات با استفاده از مدلهای به دست آمده از طرح آزمایشی متقاطع مخلوط- فرآیند توسط الگوریتم جهش قورباغه چند هدفه بهینه گردید.

مواد و روش‌ها: شیر شتر از بازار محلی مشهد تهیه شد و سپس توسط سپراتور چربی آن جدا گردید. خامه تهیه شده در دمای 25 درجه سلسیوس با صمغ دانه شاهی (2/0 - 0 درصد)، صمغ گوار (2/0 - 0 درصد) و کنسانتره پروتئین آب پنیر (8-2 درصد) طبق طرح متقاطع مخلوط- فرآیند در نسبت های مورد نظر مخلوط شدند. نمونه‌ها پس از پاستوریزاسیون در دمای 80 درجه سلسیوس به مدت 5 دقیقه (در حمام آب) و هموژنیزاسیون در دمای 50 درجه سلسیوس به‌منظور آبگیری کامل به مدت یک شب در دمای 6-4 درجه سلسیوس در یخچال قرار گرفتند. روز بعد، نمونه ها در دمای 25 درجه سلسیوس به وسیله همزن با حداکثر 1500 دور در دقیقه به مدت 2 تا 8 دقیقه هم زده شدند تا هوادهی مناسب صورت پذیرد. در انتها افزایش حجم، پایداری کف و خصوصیات رئولوژیکی نمونه ها اندازه گیری و شرایط بهینه تعیین شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش مدت زمان هم زدن و کنسانتره پروتئین آب پنیر، افزایش حجم نمونه ها افزایش یافت و نمونه های دارای کربوکسی متیل سلولز بیشتر نسبت به نمونه های دارای صمغ دانه شاهی بیشتر از افزایش حجم بالاتری برخوردار بودند. با افزایش کنسانتره پروتئین آب پنیر و مدت زمان هم زدن (در مقادیر بالای کنسانتره پروتئین آب پنیر)، پایداری نمونه ها نیز افزایش یافت و تغییر نسبت صمغ های دانه شاهی و کربوکسی متیل سلولز هیچگونه اثر معنی داری بر پایداری نمونه ها نداشت. نتایج حاصل از آزمون اکستروژن پسرو بافت نیز نشان داد که با افزایش زمان همزدن و افزایش صمغ دانه شاهی، سختی و چسبندگی نمونه ها افزایش یافت. به منظور بهینه یابی صفات در این تحقیق، افزایش حجم، پایداری، سختی، ضریب قوام حداکثر و چسبندگی و رفتار جریان حداقل در نظر گرفته شدند که با توجه به صفات مذکور، میزان کربوکسی متیل سلولز 19/0 درصد، صمغ دانه شاهی 01/0 درصد، کنسانتره پروتئینی آب پنیر 2 درصد و مدت زمان هم زدن 9/7 دقیقه به دست آمد.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که الگوریتم جهش قورباغه علاوه بر دقت از سرعت بالایی هم برخوردار است و می تواند در زمان بسیار اندکی به جواب بهینه همگرا برسد. بنابراین روش ارائه شده در این پژوهش می تواند برای مقاصد مختلف که در آن دقت و زمان هر دو مهم است، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of mixture-process variable experiments in camel milk whipped cream using Multi-objective Shuffled Frog-Leaping Algorithm (SFLA)

نویسندگان [English]

 • morteza kashaninejad
 • Seyed Mohammad Ali Razavi
Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad. Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Since the shuffled frog-leaping algorithm is a relatively new optimization method that has proven its capabilities in recent years and there is no information about the effects of fat substitutes and whipping time on the properties of camel milk whipped cream so in this study, the effects of different amounts of carboxymethylcellulose (CMC) (0 to 0.2%), cress seed gum (CSG) (0 to 0.2%) as experimental variables of the mixture design and whey protein concentrate (WPC) (2 to 8%), and whipping time (WT) (2 to 8 min) as experimental variables of the process design on the physical and rheological properties of camel milk whipped cream were investigated. Then, these properties were optimized using multi-objective shuffled frog-leaping algorithm.

Materials and methods: Camel milk was purchased from a local market in Mashhad, Iran, and then its fat was separated by a separator. Then, using pearson square, with a mixture of skim milk and separated fat, camel cream samples with 37% fat were prepared. the samples containing CSG (0-0.2%), CMC (0-0.2%), and WPC (2-8%) were formulated. After pasteurization at 80 ° C for 5 minutes in a water bath and homogenization at 50 °C and 3000 RPM for 1 min, the samples were placed in a refrigerator for complete hydration overnight at 4-6 °C. The next day, the samples were whipped at 25 °C with a stirrer at a maximum of 1500 rpm for 2-8 minutes. Finally, the overrun, foam stability and rheological properties of camel milk whipped cream were measured and the optimal conditions were determined.

Results: The results showed that with increasing the WP and WPC levels, overrun increased and samples with higher CMC had higher overrun than samples with higher CSG. With increasing the WPC and WP (in high WPC values), the foam stability of the samples increased and changing the ratio of CSG and CMC gums had no significant effect on the foam stability. The results of the back extrusion test showed that with increasing the WP and CSG, the hardness and adhesiveness of the samples increased. To optimize the whipped cream formulation, the overrun, foam stability, hardness and consistency were considered to be maximum, and adhesiveness and flow behavior index were adjusted to be minimum. According to the optimization results, the sample containing 0.19% CMC, 0.01% CSG, 2% WPC and produced with 7.9 min WT was the optimized formulation.
Conclusion: In general, the results showed that the shuffled frog-leaping algorithm has a high speed and can reach the optimal convergent solution in a very short time. So, the method presented in this research can be used for different purposes where accuracy and time are both important.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Camel milk
 • Carboxymethylcellulose
 • Cress seed gum
 • Shuffled frog-leaping algorithm
 • Whey protein concentrate
 1. 1.Agyei Amponsah, J., Macakova, L., DeKock, H.L., Emmambux, M.N. 2019. Sensory, tribological, and rheological profiling of “clean label” starch–lipid complexes as fat replacers. StarchStärke, 71:1800340.

  2.Alghooneh, A., Razavi, S.M.A., Kasapis, S. 2019. Classification of hydrocolloids based on small amplitude oscillatory shear, large amplitude oscillatory shear, and textural properties. J. of Texture Studies. 50:520-538.

  3.Alghooneh, A., Razavi, S.M.A., Kasapis, S. 2018. Hydrocolloid clustering based on their rheological properties. J of texture studies. 49:619-638.

  4.Amiri, B., Fathian, M., Maroosi, A. 2009. Application of shuffled frog-leaping algorithm on clustering. The International J. of Advanced Manufacturing Technology. 45:199-209.

  5.Bag, S. K., Srivastav, P. P., Mishra, H. N. 2011. Optimization of process parameters for foaming of bael (Aegle marmelos L.) fruit pulp. Food and Bioprocess Technology. 4:1450-1458.

  6.Bello, L.D., Vieira, A. 2011. Optimization of a product performance using mixture experiments including process variables. J. of Applied Statistics. 38:1701-1715.

  7.Bourne, M.C. 1978. Texture profile analysis. Food Technology. 32:62-67.

  8.Bylund, G. 1995. The chemistry of milk. Dairy processing handbook Tetra Pak Processing Systems, Lund, Sweden:13-36.

  9.Camacho, M., Martı́nez-Navarrete, N., Chiralt, A. 1998. Influence of locust bean gum/λ-carrageenan mixtures on whipping and mechanical properties and stability of dairy creams. Food Research International. 31:653-658.

  10.Chung, G., and Lansey, K. 2009. Application of the shuffled frog leaping algorithm for the optimization of a general large-scale water supply system. Water resources management. 23:797-823.

  1. Delahaije, R.J., Lech, F.J., Wierenga, P.A. 2019. Investigating the effect of temperature on the formation and stabilization of ovalbumin foams. Food Hydrocolloids. 91:263-274.

  12.Dickinson, E., Stainsby, G.1988. Advances in food emulsions and foams. sole distributor in the USA and Canada, Elsevier Science Publishers.

  13.Emam-djome, Z., Mousavi, M.E., Ghorbani, A.V., Madadlou, A. 2008. Effect of whey protein concentrate addition on the physical properties of homogenized sweetened dairy creams. International J. of Dairy Technology. 61:183-191.

  14.Eusuff, M., Lansey, K., Pasha, F. 2006. Shuffled frog-leaping algorithm: a memetic meta-heuristic for discrete optimization. Engineering optimization. 38:129-154.

  15.Eusuff, M.M., Lansey, K.E. 2003. Optimization of water distribution network design using the shuffled frog leaping algorithm. J of Water Resources planning and management. 129:210-225.

  16.Farahmandfar, R., Asnaashari, M., Taheri, A., Rad, T.K. 2019. Flow behavior, viscoelastic, textural and foaming characterization of whipped cream: Influence of Lallemantia royleana seed, Salvia macrosiphon seed and carrageenan gums. International J. of Biological Macromolecules. 121:609-615.

  17.Harper, W., Peltonen, R., Hayes, J. 1980. Model food systems yield clearer utility evaluations of whey protein. Food Product Development. 14:52-56.

  18.Huang, Y., Shen, X.-N., You, X. 2021. A discrete shuffled frog-leaping algorithm based on heuristic information for traveling salesman problem. Applied Soft Computing. 102:107085.

  19.Izadi, Z., Mohebbi, M., Shahidi, F., Varidi, M., Salahi, M. R. 2020. Cheese powder production and characterization: A foam-mat drying approach. Food and Bioproducts Processing. 123:225-237.

  20.Izidoro, D., Sierakowski, M.-R., Waszczynskyj, N., Haminiuk, C. W., de Paula Scheer, A. 2007. Sensory evaluation and rheological behavior of commercial mayonnaise. International J. of Food Engineering. 3.

  21.Jaafari, A., Zenner, E. K., Panahi, M., Shahabi, H. 2019. Hybrid artificial intelligence models based on a neuro-fuzzy system and metaheuristic optimization algorithms for spatial prediction of wildfire probability. Agricultural and Forest Meteorology. 266:198-207.

  22.Jakubczyk, E., Niranjan, K. 2006. Transient development of whipped cream properties. J. of Food Engineering. 77:79-83.

  23.Javidi, F., Razavi, S. M., Behrouzian, F., Alghooneh, A. 2016. The influence of basil seed gum, guar gum and their blend on the rheological, physical and sensory properties of low fat ice cream. Food Hydrocolloids. 52:625-633.

  24.Kayacier, A., Dogan, M. 2006. Rheological properties of some gums-salep mixed solutions. J.of Food Engineering. 72:261-265.

  1. Kennedy, J., Eberhart, R. Year. Particle swarm optimization. In Proceedings of ICNN'95-international conference on neural networks. IEEE; of Conference: 1942-1948.

  26.Liszka-Skoczylas, M., Ptaszek, A., Żmudziński, D. 2014. The effect of hydrocolloids on producing stable foams based on the whey protein concentrate (WPC). J. of Food Engineering. 129:1-11.

  1. Luo, J., Chen, M.-R. 2014. Improved shuffled frog leaping algorithm and its multi-phase model for multi-depot vehicle routing problem. Expert Systems with Applications. 41:2535-2545.

  28.Luo, X.-h., Yang, Y., Li, X. Year. Solving TSP with shuffled frog-leaping algorithm. In 2008 Eighth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. IEEE; of Conference: 228-232.

  29.Ma, X., Bian, Y., and Gao, F. 2020. An improved shuffled frog leaping algorithm for multiload AGV dispatching in automated container terminals. Mathematical Problems in Engineering. 1260196

  30.Montgomery, D.C. 2017. Design and analysis of experiments. John wiley & sons.

  31.Naji, S., Razavi, S.M., Karazhiyan, H. 2012. Effect of thermal treatments on functional properties of cress seed (Lepidium sativum) and xanthan gums: A comparative study. Food Hydrocolloids, 28:75-81.

  32.Padiernos, C., Lim, S.-Y., Swanson, B., Ross, C., and Clark, S. 2009. High hydrostatic pressure modification of whey protein concentrate for use in low-fat whipping cream improves foaming properties. J. of Dairy Science, 92:3049-3056.

  1. Phillips, L., Schulman, W., and Kinsella, J. 1990. pH and heat treatment effects on foaming of whey protein isolate. J. of Food Science. 55:1116-1119.

  34.Race, S. 1991. Improved product quality through viscosity measurement. Food technology (Chicago), 45:86-88.

  35.Raharitsifa, N., Genovese, D.B., and Ratti, C. 2006. Characterization of apple juice foams for foam‐mat drying prepared with egg white protein and methylcellulose. J. of Food Science. 71:E142-E151.

  36.Rao, M. A.2010. Rheology of fluid and semisolid foods: principles and applications. Springer Science & Business Media.

  37.Richert, S., Morr, C., and Cooney, C. 1974. Effect of heat and other factors upon foaming properties of whey protein concentrates. J. of Food Science. 39:42-48.

  38.Rudan, M.A., Barbano, D.M., Guo, M. R., and Kindstedt, P.S. 1998. Effect of the modification of fat particle size by homogenization on composition, proteolysis, functionality, and appearance of reduced fat Mozzarella cheese. J. of Dairy Science. 81:2065-2076.

  39.Saha, D., and Bhattacharya, S. 2010. Hydrocolloids as thickening and gelling agents in food: A critical review. J. of Food Science and Technology. 47:587-597.

  1. Sharma, S., Sharma, T.K., Pant, M., Rajpurohit, J., and Naruka, B. 2015. Centroid mutation embedded shuffled frog-leaping algorithm. Procedia Computer Science. 46:127-134.
  2. Smith, A., Goff, H., and Kakuda, Y. 2000. Microstructure and rheological properties of whipped cream as affected by heat treatment and addition of stabilizer. International Dairy J. 10:295-301.

  42.Sopade, P., and Kassum, A. 1992. Rheological characterization of akamu, a semi-liquid food made from maize, millet and sorghum. J. of Cereal Science. 15:193-202.

  43.Steffe, J. F.1996. Rheological methods in food process engineering. Freeman press.

  44.Turgeon, S.L., and Beaulieu, M. 2001. Improvement and modification of whey protein gel texture using polysaccharides Food Hydrocolloids. 15:583-591.

  45.Weise, T. 2009. Global optimization algorithms-theory and application. Self-Published Thomas Weise.

  46.Worrasinchai, S., Suphantharika, M., Pinjai, S., Jamnong, P. 2006. β-Glucan prepared from spent brewer's yeast as a fat replacer in mayonnaise. Food hydrocolloids. 20:68-78.

  1. Yang, W., Ho, S.L., and Fu, W. 2020. A Modified Shuffled Frog Leaping Algorithm for the Topology Optimization of Electromagnet Devices. Applied Sciences. 10:6186.